Kdo smo?

Značilnosti življenja v domu


Družinski sistem vzgoje

Vsaka vzgojna skupina, ki jo znotraj hiše imenujemo  družina, je  mešana po spolu, starosti in zahtevnosti otrok. Vodita jo matična vzgojitelja, če je le možno, ženska in moški, ki predstavljata starše v vzgojnem smislu.

Tudi v stanovanjskih skupinah zasledujemo družinski princip vzgoje, saj ob pomoči štirih vzgojiteljev otroci in mladostniki sami skrbijo za prehrano in zase.

Individualna učno vzgojna pomoč

Deluje na eno hišo. Pokriva torej dve skupini, znotraj katerih so deležni te vrste pomoči tisti otroci, ki le-to najbolj potrebujejo. Individualni vzgojitelj v začetku šolskega leta izdela svoj individualni načrt za učno pomoč po posameznih predmetih za vsakega otroka. Skozi celo šolsko leto ga sproti evalvira in dopolnjuje skupaj z otrokom in matičnim vzgojiteljem.

Interesne dejavnosti

Velik pomen se daje strukturiranju otrokovega prostega časa znotraj MDMB, kjer v popoldanskem času za to poskrbijo vzgojitelji in zunanji animatorji (glasba). Hkrati pa vzpodbujamo otroke k vključevanju v interesne dejavnosti izven MDMB, zaradi vključevanja otrok v socialno okolje. Vsakemu otroku omogočimo vključitev v vsaj eno interesno dejavnost izven doma (nogomet, košarka, namizni tenis, rokomet, kickboks, različni plesi, jahanje …)

Botrstvo

Botrstvo v naši hiši je dobrodelna oblika pomoči  »našim« otrokom in mladostnikom pri kakovosti njihovega odraščanja. Ne gre za pomoč družini, temveč pomoč točno določenemu otroku. Možna so tudi spoznavanja in nadaljnja srečanja in druženja z botri.

V večini prihajajo naši otroci iz socialno šibkega okolja in naša težnja je, da jim omogočimo čim ustreznejše pogoje, da se lahko enakovredno vključujejo v širše okolje. Naše »botrstvo« traja že več kot 20 let, z željo oz. idejo, da bi vsak otrok in mladostnik imel svojega Botra, ki bi mu na njegov osebni račun vsak mesec nakazal dogovorjen znesek. Ta denar je namenjen izključno otroku v smislu žepnine. S tem Botri omogočijo »našim« otrokom možnost, da si lahko kupijo nekaj zase in tudi možnost, da se otroci učijo razpolagati z lastnim denarjem. Otrok s tem denarjem razpolaga po lastni želji, a z vednostjo in priporočili matičnega vzgojitelja. Pri tem ne gre zgolj za denar. Imeti svojega Botra otrokom veliko pomeni. V skromno, simbolično, ampak otrokom zelo pomembno zahvalo, otroci dvakrat letno povabijo svoje botre v MDMB, v svoje prostore in se na svoj, otroški način poskušajo zahvaliti za vse storjeno, dano in doživeto (za njih kaj pripravijo, spečejo, izdelajo kakšen spominek, ki jim ga s ponosom podarijo).

Donatorstvo projektom in otrokovim aktivnostim (dobrodelnost)

Ker želimo našim otrokom omogočiti pogoje, znotraj katerih bodo lahko razvijali svoje potenciale, smo veseli vsake donacije v obliki prispevkov, oblek ali korporativnih akcij. S tem jim lahko omogočimo doživljanja pozitivnih izkušenj in doživetij (obiskovanje interesnih dejavnosti, obiskovanje določenih treningov, glasbenih in plesnih šol, izletov, kolonij, nakup igrač, instrumentov, knjig, oblačil, obutve, športne opreme, ogled določenih kulturnih prireditev, kinopredstav …).

Sodelovanje s starši

S starši si želimo uspešnega sodelovanja. Srečanja so na formalni ravni – vabimo jih na pogovore, timske sestanke, roditeljske sestanke. Na neformalni ravni pa jih vabimo na naše proslave, prireditve in srečanja.

Strokovno delo s starši pa poleg rednega sodelovanja poteka še  individualno ali skupinsko. Skupinska  oblika dela s starši so posebna srečanja oz. delavnice za starše. Srečanja so namenjena druženju, nudenju informacij, znanj in veščin, pomoči oz. podpori staršem, rejnikom, skrbnikom pri vzgojnih težavah in problemih, s katerimi se srečujejo  pri vzgoji otrok. Druga oblika dela s starši pa so individualna srečanja. Tu gre za pomoč pri razreševanju osebnih stisk in težav posameznega starša s ciljem izboljšati kvaliteto odnosa med otrokom, staršem in našo ustanovo.

Sodelovanje in povezovanje z zunanjimi institucijami

Sodelujemo z vsemi potrebnimi zunanjimi institucijami ki, prispevajo k boljšemu spoznavanju otrok, boljši adaptaciji, boljši integraciji, večji uspešnosti in boljši realizaciji vseh njegovih želja in ciljev.

Sodelujemo s pristojnimi centri za socialno delo, osnovnimi in srednjimi šolami, Centrom Janeza Levca Ljubljana, Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, pedo-psihiatričnim oddelkom, športnimi klubi, taborniki, Zvezo prijateljev mladine,  Plesno šolo Urška, glasbeno šolo, Rdečim križem, sodstvom, policijo, zdravstvenim domom, stomatološko kliniko…

Odpust in nadaljnje možnosti šolanja, bivanja

Mladostniki po zaključenem osnovnošolskem izobraževanju lahko nadaljujejo z bivanjem v MDMB, stanovanjski skupini ali mladinskem stanovanju, če so redno vpisani v programe srednjega izobraževanja  in se s tem strinja  pristojni  center za socialno delo.

Prednosti, posebnosti institucije, močna področja

Prednost MDMB je v tem, da je vključen v urbano mestno okolje, ki nudi otrokom in mladostnikom več možnosti za vključevanje v različne interesne aktivnosti. Odprti smo za študente, obiskovalce… V sodelovanju z zaposlenimi v podjetjih izvajamo različne dobrodelne, skupne akcije z otroki in vzgojitelji.

V MDMB imamo organizirano individualno učno pomoč, kjer lahko posameznik nadomesti primanjkljaje na učnem področju.

V neposredno vzgojno delo vključujemo večje število prostovoljcev, kjer imajo otroci in mladostniki dodatne možnosti za napredovanje.

Doživljajska pedagogika ima pomembno mesto v življenju odraščanja »naših« otrok in mladostnikov.

S ciljem in željo po razvijanju pozitivnih doživetij, razvijanju določenih spretnosti, veščin, kompetenc, pridobivanju ustreznih življenjskih izkušenj izven institucij, razvijanju in oblikovanje interesov, aspiracij, oblikovanju ustrezne samopodobe, predvsem pa z namenom povezovanja, organiziramo in sodelujemo v mnogih projektih (letovanja, zimovanja, tabori, izleti, družinski vikendi …). Vsako leto se »rojevajo« novi. Kar nekaj pa je takih, ki smo jih osvojili za stalne in jih izvajamo že več let (mirno morje, svetovno prvenstvo v nogometu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami na Poljskem).

Kontaktirajte nas

Mencingerjeva 65, 1000 LJUBLJANA
+386 01 283 31 96 / 059 695 410
    Skip to content