Kdo smo?

Mladinski dom Malči Beličeve


Mladinski dom Malči Beličeve je ustanovljen za opravljanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (vzgoje in izobraževanja otrok ter mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami), po javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programih, ki jih v izvajanje določi minister, pristojen za izobraževanje, znanost in šport.

Mladinski dom Malči Beličeve izvaja dejavnost socialnega varstva z nastanitvijo, ki obsega vse oblike pomoči v zavodu ali druge organizirane oblike, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma ali lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo.

Mladinski dom Malči Beličeve je ustanova, ki razvojno, vzgojno in socialno ogroženim otrokom in mladostnikom z vedenjskimi in čustvenimi težavami nudi in zagotavlja kompletno, celodnevno oskrbo skozi vse leto. Poleg tega nudi še varstvo, zdravstveno nego, vzgojo in prevzgojo ter celotno pomoč pri izobraževanju osnovnošolski in srednješolski populaciji , ki obiskujejo redne osnovne šole, srednje šole ali Center Janeza Levca Ljubljana (prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izobraževanja).

Sedež Mladinskega doma Malči Beličeve je na Mencingerjevi 65 v Ljubljani.

Na samem sedežu doma deluje 6 vzgojnih skupin (v nadaljevanju družine), v katerega sprejemamo osnovnošolsko populacijo obeh spolov v starosti od 6. do 14. leta.

Pod okriljem MDMB delujejo:

  • Stanovanjska skupina na Ažmanovi 28, Ljubljana, kamor nameščamo mladostnike, ki uspešno zaključijo osnovnošolski program v domu, in se želijo izobraževati v srednješolskih programih na področju MOL in mladostniki, ki nimajo možnosti vrnitve v domače okolje, aktivno iščejo zaposlitev ali delajo in pridobivajo kompetence za samostojno življenje.
  • tanovanjska skupina na Maistrovi ulici 6, Brežice, ki sprejema mladostnike tretje triade osnovne šole in mladostnike, ki se izobražujejo v srednješolskih programih na območju Brežic, Krškega, Sevnice in Novega mesta.
  • Mladinsko stanovanje na Dolenjski cesti 46, Ljubljana, kamor lahko namestimo mladostnika, ki nima možnosti vrnitve v domače okolje, vzgojitelj ga občasno spremlja in mu nudi podporo, sicer pa živi, se izobražuje ali dela povsem samostojno.

 

Kontaktirajte nas

Mencingerjeva 65, 1000 LJUBLJANA
+386 01 283 31 96 / 059 695 410