Razpis za delovno mesto ravnatelja-ico SCMD Malči Beličeve

Svet zavoda Strokovnega centra Mladinskega doma Malči Beličeve Ljubljana (SCMD Malči Beličeve), Mencingerjeva 65, 1000 Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23) in sklepa 7. redne seje Sveta zavoda z dne 8. 11. 2023 razpisuje delovno mesto

 

RAVNATELJA*

 

Kandidat  mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu s 53. in 107. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23) in sicer:

 

 • da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
 • izpolnjuje druge pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca v zavodu,
 • ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
 • ima naziv višji svetnik, svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor,
 • ima opravljen ravnateljski izpit (oziroma ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu),
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
 • ni bil zoper njega uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

 

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

 

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo s kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja.

 

Predviden začetek dela bo 1. 5. 2024.

 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

 • dokazilo o izobrazbi,
 • dokazilo o pridobljenem nazivu,
 • dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
 • dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
 • opis in dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (VIZ; izpis obdobij zavarovanja v RS ali drugo dokazilo o obdobju dela v VIZ),
 • potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,
 • potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo otrok in mladoletnikov« iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,
 • potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku – ne sme biti starejše od 30 dni,
 • program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
 • življenjepis.

 

Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti v 8 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: SCMD Malči Beličeve, Svet zavoda, Mencingerjeva 65, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.

 

V primeru oddaje nepopolne vloge, bo kandidat pisno pozvan, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprotnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo iz izbirnega postopka izločena.

 

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

 

*V besedilu razpisa uporabljeni izrazi zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Svet zavoda SCMD Malči Beličeve

Kontaktirajte nas

Mencingerjeva 65, 1000 LJUBLJANA
+386 01 283 31 96 / 059 695 410
  Skip to content