Zaključni izlet našega Doma

V sredo, 5. 6. smo se otroci in vzgojitelji našega Doma z dvema avtobusoma odpravili na zaključni izlet v rekreacijsko turistični center Gače. Zabavali smo se v pustolovskem parku, kjer smo se spoznali s plezalno opremo in skupaj z inštruktorji opravili plezalni poligon. Po zasluženem kosilu smo se sprehodili še po smučišču in uživali na igralih. 

Preživeli smo zares lep dan poln novih dogodivščin. 

V sredo, 29. 5. smo imeli dolgo pričakovano druženje z botri. Naše srečanje so popestrili glasbeni nastopi, recitacije in govor ravnateljice ter podelitev priznanj najboljšim v šolskem letu. Po končani prireditvi se je druženje z botri ob dobri hrani in pijači nadaljevalo v vzgojnih skupinah. Skupaj z botri, otroki in zaposlenimi smo preživeli zares lepo popoldne.

Hvala vsem botrom, ki se radi udeležujejo skupinskih srečanj in ki prispevajo k temu, da je svet naših otrok in mladostnikov lepši. 

 

 

V sredo, 22. maja 2024 so nam prišli na pomoč zaposleni iz podjetja Deloitte, ki so otrokom pomagali prati in čistiti naše avtomobile. Potem so pomagali na učnih urah ter na koncu odigrali z nami tudi nekaj športnih iger. Bilo je prav zabavno.

V ponedeljek, 6. 5. 2024 smo v okviru Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva odšli na kopanje v hotel Šport na Otočec. Tako kot vsako leto, smo bili tudi letos deležni toplega sprejema, otroci pa so na bazenu zelo uživali. Preživeli smo prijetno in aktivno popoldne. 

 

Ekipa iz Mladinskega doma Malči Beličeve se je tudi letos udeležila Likovnega druženja v Strokovnem centru Višnja Gora, ki so ga organizirali 25. 4. 2024. Ob prijetnem sprejemu in prejemu vseh informacij s strani organizatork_jev smo se podali na zajtrk. Ker so na likovnem druženju sodelovali otroci iz različnih Strokovnih centrov po Sloveniji smo imeli priložnost, da smo se podružili tudi z ostalimi udeleženci. Po zajtrku smo poslušali predavanje o panjskih končnicah in motivih le-teh, s strani gospe iz Hiše Kranjske čebele. Ker je bilo nažalost slabo vreme, nismo ustvarjali zunaj, ampak so ekipe za ustvarjanje razporedili po učilnicah. Letošnje ustvarjanje je bilo usmerjeno na poslikavo panjskih končnic, ki so jih priskrbeli organizatorji. Otroci so se kar hitro lotili ustvarjanja. Po pogovoru smo ugotovili, da je najtežje najti ravno pravi motiv, saj je bilo navodilo, da se izberejo motivi, ki so kakorkoli povezani z Višnjo Goro, lahko so bile tudi legende ali zgodbe o Višnji Gori. Vsem udeležencem je uspelo najti idejo za poslikavo, motivacije pa tudi ni manjkalo. Na koncu so tako nastale prave mojstrovine. Po ustvarjanju smo odšli še na kosilo, po tem pa je bilo slavnostna razglasitev najboljših izdelkov, po izboru komisije. Ob zaključku smo dobili tudi darilo, ki ga je bila ekipa iz našega Doma Malči Beličeve zelo vesela. Ker je važno sodelovati…, smo se v zmagovalnem duhu odpravili nazaj proti Domu Malči Beličeve polni vtisov in zagona za nova ustvarjanja. Dobili pa smo tudi informacijo, da bodo vsi izdelki razstavljeni na razstavi v Hiši Kranjske čebele in v Strokovnem centru Višnja Gora.

Likovnega ustvarjanja so se udeležili Jože, Sara, Boštjan in vzgojiteljica Ana Miklič.

Strokovni center Kranj je organizator Državnega prvenstva v Strelastiki za otroke in mladostnike
Strokovnih centrov.
Strelastika je družabna igra za dva igralca. Nasprotnika si razdelita ploščke, tako da jih ima vsak na
svoji strani Strelastike po 8. Ko sta pripravljena na igro, z dlanmi udarita skupaj, da je začetek
pravičnejši. S prsti ploščke s pomočjo elastike streljata skozi luknjo na sredini. Igra je končana v
trenutku, ko enemu igralcu uspe sprazniti svojo igralno površino. 
Državnega tekmovanja v Strelastiki smo se 25.1.20254 udeležili tudi mladostniki iz Strokovnega
centra Mladinskega doma Malči Beličeve Ljubljana. Čeprav naši rezultati niso bili med najboljšimi,
smo se zelo zabavali in uživali v preizkušanju naših spretnosti in potrpežljivosti.

Svet zavoda Strokovnega centra Mladinskega doma Malči Beličeve Ljubljana (SCMD Malči Beličeve), Mencingerjeva 65, 1000 Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23) in sklepa 7. redne seje Sveta zavoda z dne 8. 11. 2023 razpisuje delovno mesto

 

RAVNATELJA*

 

Kandidat  mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu s 53. in 107. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23) in sicer:

 

 • da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
 • izpolnjuje druge pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca v zavodu,
 • ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
 • ima naziv višji svetnik, svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor,
 • ima opravljen ravnateljski izpit (oziroma ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu),
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
 • ni bil zoper njega uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

 

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

 

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo s kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja.

 

Predviden začetek dela bo 1. 5. 2024.

 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

 • dokazilo o izobrazbi,
 • dokazilo o pridobljenem nazivu,
 • dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
 • dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
 • opis in dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (VIZ; izpis obdobij zavarovanja v RS ali drugo dokazilo o obdobju dela v VIZ),
 • potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,
 • potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo otrok in mladoletnikov« iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,
 • potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku – ne sme biti starejše od 30 dni,
 • program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
 • življenjepis.

 

Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti v 8 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: SCMD Malči Beličeve, Svet zavoda, Mencingerjeva 65, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.

 

V primeru oddaje nepopolne vloge, bo kandidat pisno pozvan, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprotnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo iz izbirnega postopka izločena.

 

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

 

*V besedilu razpisa uporabljeni izrazi zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Svet zavoda SCMD Malči Beličeve

V torek 17. 10. 2023 se je 3. skupina udeležila dejavnosti nabiranja in spoznavanja gob ter priprave gobove juhe pod vodstvom gobarja (tudi vzgojitelja) intenzivne stanovanjske skupine SCMD Malči Beličeve.

Bilo je fantastično! Gobova juha … izjemno okusna! 🙂

Tekom letošnjega poletja smo se tri strokovne delavke Mladinskega doma Malči Beličeve
udeležile tečajev v okviru našega Erasmus+ projekta »Kaj početi po šoli?«.
Barbara se je julija v Rejkjaviku udeležila tečaja Body, mind, nature connection, kjer je bil
poudarek na povezanosti med telesom in pravimi usmerjenimi aktivnostmi, preživljanjem
časa v naravi in našim (boljšim) počutjem. Poudarek je bil predvsem na holističnem pristopu
h obravnavi otrok in mladostnikov: od urejene prehrane (čim manj procesirane hrane s čim
manj sladkorja), nujnosti dovoljšnje hidracije telesa do gibalnih odmorov med učenjem, tudi
dihalnih vaj, usmerjene vadbe koordinacije, koncentracije in spomina.
Leja in Urška pa sta se v avgustu prav tako v Rejkjaviku udeležili tečaja o jogi in meditaciji.
Na izobraževanju so jima predstavili nekaj teoretičnih izhodišč, večina časa, pa je bila
namenjena praktičnemu delu. Spoznali sta različne vaje, ki jih lahko zaposleni uporabimo pri
delu z otroci in mladostniki.
Vsa ta osvojena znanja so naložbe, ki jih bomo vnašali vsakodnevno v naše programe.
Udeležencem iz vse Evrope smo tudi predstavile našo ustanovo, izmenjevali smo si izkušnje
in kovali poznanstva in ideje za nova sodelovanja. Prosti čas smo izkoristile za spoznavanje
Islandije, njenih kulturnih in naravnih znamenitosti.
Vsekakor so to izkušnje, ki jih priporočamo vsem zaposlenim in se bomo zato podobnih
izobraževanj udeležile tudi v prihodnje.

 

Barbara, Leja in Urška

Tudi letos smo se udeležili jadranja v okviru projekta Mirno More, v katerem je sodelovalo 17 držav. Člane regate “flote miru in tolerance” nas je toplo sprejela tudi predsednica države, Nataša Pirc Musar. Ogledali smo si še predsedniško palačo, videli, kje predsednica dela ter si ogledali darila, ki so jih prinesli predsedniki ostalih držav.


Neformalno učenje in učenje za življenje je bistven del našega dela z otroki in mladostniki. Naši otroci
in mladostniki ter zaposleni največ časa preživimo skupaj ob popoldnevih in vikendih. En del dneva je
namenjen učenju za šolo – formalnemu učenju. Drug del dneva, in vikendi ter počitnice so namenjeni
temu, da skupaj osmišljamo kako kvalitetno preživljati prosti čas. Našim otrokom in mladostnikom se
trudimo omogočiti čimveč doživetij, s katerimi želimo širiti nabor njihovih kompetenc in znanj za
življenje. Zaradi družinskih okoliščin so bili in so še za marsikaj prikrajšani. S ciljem in željo po
razvijanju pozitivnih doživetij, razvijanju določenih spretnosti, veščin, kompetenc, pridobivanju
ustreznih življenjskih izkušenj izven institucij, razvijanju in oblikovanje interesov, aspiracij, oblikovanju
ustrezne samopodobe, predvsem pa z namenom povezovanja, se trudimo našim otrokom in
mladostnikom ponuditi čimveč različnih prostočasnih aktivnosti.
Zaradi vsega zgoraj opisanega smo zasnovali Erasmus+ projekt »Kaj početi po šoli?«, ki traja od junija
2023 do avgusta 2024.


Cilji projekta »Kaj početi po šoli« so:- širjenje nabora prostočasnih aktivnosti – poudarek na pomenu kvalitetnega preživljanja
prostega časa,
– mednarodno sodelovanje in medkulturni dialog,
– aktivna participacija – omogočiti našim mladostnikom in zaposlenim, da skupaj s svojimi
sovrstniki (v primeru mladostnikov) načrtujejo, izvedejo in evalvirajo skupno prostočasno
aktivnost.


V okviru projekta bomo izvedli tri mobilnosti zaposlenih, in dve skupini mobilnosti otrok in
mladostnikov.

V sredo popoldan, 17.5.2023, smo v naši telovadnici gostili pomemben nogometni dogodek, na katerem so sodelovali dekleta in fantje naše nogometne ekipe, pod vodstvom naših trenerjev, vzgojiteljev Luko in Miho. Obiskali so nas prav posebni gostje. To so bili igralci Nogometnega kluba Olimpija, državni prvaki in zmagovalci Pokala Nogometne zveze Slovenije za seznono 2022/2023, Svit Sešler, Marcel Ratnik, Matevž Vidovšek in Denis Pintol. Z njimi so prišli tudi član trenerskega štaba, trener g.Luka Kovačič in predstavnica za stike z javnostjo NK Olimpija ga. Eva Ocvirk. Našega dogodka pa se je udeležil tudi g. Marko Filipčič, član uprave Gorenjske banke, s predstavnicami marketinga, Sandro, Evo in Lino.

Dogodek je imel prav poseben dobrodelni namen. Gorenjska Banka, v partnerstvu z NK Olimpija, sta nam donirala 100 nogometnih žog in donacijo v vrednosti 1000 EUR, v namen spodbujanja kvalitetnega preživljanja prostega časa in igranja nogometa. Del žog bodo prejeli tudi otroci in mladostniki iz drugih mladinskih domov in vzgojnih zavodov po Sloveniji.

Dogodek je vključeval svečano podelitev donacije in žog, prikaz nogometnega treninga, nogometni spretnosti izziv in prijateljsko nogometno tekmo, v kateri so sodelovali tudi naši gostje. Vse udeležence je najprej nagovorila naša ravnateljica, ga. Tatjana Pleško Zalar, g. Marko Filipčič in ga. Eva Ocvirk. Ob koncu dogodka je vsak od naših otrok in mladostnikov prejel majico in žogo, se posladkal ob prigrizku frutabele in soka ter prejel avtograme nogometašev Olimpije.

 1. 4. 2023 smo bili vabljeni na tradicionalno likovno druženje v Strokovni center Vzgojno izobraževalnega zavoda Višnja gora, skupaj z ostalimi vzgojno izobraževalnimi zavodi, mladinskimi domovi in stanovanjskimi skupinami iz celotne Slovenije. Tematiki letošnjega likovnega druženja sta bili Skrite lepote Višnje gore in Lepota mojega sveta. Na likovno druženje so iz našega doma odšli otroci Amina, Vektorina, Lara, Taya in Albert in vzgojiteljici Nina Zupančič in Ana Miklič. V Strokovnem centru sta nas ob 9:30 sprejeli organizatorki učiteljica Vlasta Strmljan in vzgojiteljica Melita Garvas. Predali sta nam navodila kako bo likovno druženje potekalo, s skupino smo odšli na sprehod po mestu Višnja gora si izbrali mesto za ustvarjanje, ki nas je inspiriralo. Navdih smo črpali v čudoviti okolici Višnje gore in srednjeveškem mestnem jedru. Naša ekipa se je tako podala v center Višnje gore, kjer smo začeli ustvarjati. Ker je bil zelo mrzel dan, smo naredili osnutke slik, nato pa nas je v SC VIZ VG sprejela v svojo učilnico učiteljica Vlasta, kjer smo svoje slike dokončali. Vse slike, ki so jih otroci ustvarili je strokovna komisija na čelu z ravnateljem SC VIZ VG Petrom Palom, ocenila in ob zaključku podelila priznanja. Naša ekipa otrok je dobila priznanja za sodelovanje in skupinsko nagrado – kolač, ki so ga z veseljem razdelili tudi med druge otroke ob povratku v SC MDMB, vrnili smo se ob 14:00 uri. Takoj po povratku smo postavili začasno razstavo z deli otrok iz likovnega druženja v SC MDMB pri kuhinji. Bilo je uspešno, lepo in mirno druženje, naši otroci so se izjemno potrudili in so bili pohvaljeni. V SC MDMB so se otroci vrnili veseli in polni vtisov.

Ime.  Ime je pomembno, ker nas določa, kdo smo, ker nas loči od drugih, ker nas postavi v prostor in čas. Vsaka zgodba ima svoj začetek, tudi naša stanovanjska skupina. Ustanovljena je bila aprila 2016 z  namenom, da ponudi varno zatočišče najstnikom in nagovori njihove potrebe. Z vsakim rojstvom je tako, da je po eni strani čarobno, po drugi pa strah vzbujajoče, ker je več vprašanj kot odgovorov. Tako je bilo tudi z nami. Vzgojitelji smo z očesom merili drug drugega in otroke. Mladostniki so se pogledovali mes seboj, opazovali so nas sosedi, o nas se je pogovarjala soseska, a največ dela smo imeli sami s sabo. Spoznavali smo se s prostori, opremo v hiši, okolico, voznimi redi avtobusov, trgovinami in igrišči v bližini. Za vsem tem smo prišli na vrsto mi in naše zgodbe, izkušnje, prepričanja, strahovi in pričakovanja. Tako je bilo prvo leto, a nič drugače ni bilo drugo, pa tretje, četrto. Poznali smo sosesko in udomačili smo se v hiši, a stanovalci hiše in odnosi med nami so bili vsako leto drugačni. Pred dvema letoma smo izvedeli, da se bomo preselili. Majhen korak za mladinski dom, a velik za nas, ker je prinesel veliko stresa in stisk ob iskanju novega doma. Na koncu smo le našli novo domovanje na Viču blizu matične hiše. Nekatere stvari ostanejo iste, druge se spremenijo, čas pa teče. Čas zmeraj teče.

Letošnja skupina je povezana in dobro uigrana, zato smo se ob obletnici ustanovitve skupine odločili, da naši skupini končno izberemo ime, ki bo ovekovečilo prizadevanja stanovalcev in zagotovilo našo prepoznavnost. Organizirali smo pravi mali natečaj in mesec dni je bil vsak viden prostor v hiši polepljen z letakom, ki je opozarjal na izbiro imena in njeno pomembnost.  Na oglasni tabli se je vsak dan pojavilo novo ime, o katerem smo lahko modrovali, se nad njim navduševali, vihali nosove, skratka ga prežvečili do potankosti.  Med imeni so se znašli: Utrinki, Kompas, Smer, Korak, NMS, Pr’ Malči in še nekateri drugi predlogi.  Vsakemu od nas je ob imenu odzvanjalo kaj drugega, a na koncu se je bilo potrebno odločiti. Vsako ime je potrebno najprej izbrati in ga potem udomačiti. Predloge smo naposled le imeli, vprašanje pa je bilo, kdo bo zavihtel vrhovno palico odločevalca. Čast je pripadla bivši ravnateljici, ki je svoje delo zaključila s tem, da je naša stanovanjska skupina ugledala luč sveta in z ravnateljem, ki se je v dneh izbire imena poslavljal od mladinskega doma in zaključeval svoje poslanstvo. V hiši je bila takrat še Nadija, ki je prispevala pogled mlajše generacije in dva izmed štirih vzgojiteljev.

Kocka je padla in izbrali smo Korak.

Zakaj? Zato, ker v  življenju delamo korake in puščamo sledi. Včasih se pomaknemo naprej, drugič nazaj z željo, da nam korak ne zastane, da združimo moči in korakamo naprej. 

Že Tone Pavček je zapisal: »Nekoga moraš imeti rad, z nekom moraš v korak, v isto sled.«

A če ne prideš ne prvič, ne drugič
do krova in pravega kova
poskusi
vnovič
in zopet
in znova.

Tako nas vodi korak od mene k tebi, od tebe k sebi in naprej  v samostojno življenje.

Na Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva pod sloganom “Dobrodelnost je del nas”, ki krepi vrednote prostovoljstva, humanosti in medsebojne pomoči, je podjetje Krka, v ponedeljek, 8.5.2023, omogočilo otrokom Mladinskega doma Malči Beličeve kopanje v bazenu hotela Šport na Otočcu. Deževen ponedeljkov popoldan smo preživeli nasmejano, sproščeno in razigrano. 

Prva hiša se je v soboto, 15. 4. odpravila na festival čokolade v Radovljici. Da bi bila pot bolj zanimiva, smo se tja odpeljali z vlakom. Za nekatere otroke je bilo to še posebej vznemirljivo, saj je bila to za njih prva vožnja z vlakom. Najprej smo si v Radovljiški graščini ogledali slaščičarsko delavnico, ki jo je pripravljal nekdanji tekmovalec oddaje MasterChef Žiga. Zaupal nam je nekaj kuharskih trikov in predal recept za slastno torto, ki smo jo na koncu tudi poizkusili. V graščini smo si ogledali skulpture iz lego kock, nakit iz čokolade ter se fotografirali z virtualnimi učinki. Stojnice so ponujale najrazličnejše čokoladne dobrote, s katerimi smo se tudi mi posladkali. Za zaključek izleta smo se podali na iskanje skritega zaklada, ki smo ga uspešno našli in za nagrado prejeli čokolado. Na koncu pa smo prisluhnili pevcema Maraaya. 

V soboto, 15.4.2023, se je skupina otrok, ki vikende in počitnice preživljajo v Domu, skupaj z dvema vzgojiteljema, udeležila košarkarske tekme med KK Cedevito Olimpijo in ekipo MEGA, v tekmi lige ABA. Naša ekipa je zmagala. Otroci pa so bili s strani KK Cedevite Olimpije, v okviru projekta “ONE-TEAM” deležni pogostitve in ogleda tekme iz VIP lože. V projektu spodbujamo tudi sodelovanje s starši, zato smo na tekmo povabili tudi enega od staršev naših otrok.

V nedeljo, 16.4.2023, se je skupina otrok z vzgojiteljema udeležila nogometnega derbija v Stožicah. NK Olimpija Ljubljana je z zmago nad NK Maribor osvojila naslov državnih prvakov. Naši otroci, fantje in punca, ki tudi trenirajo nogomet v našem Domu, so lahko iz neposredne bližine opazovali nogometne poteze dveh najboljših slovenskih nogometnih ekip.

V četrtek, 6.4. 2023, se je skupina otrok, ki čez celo šolsko leto obiskujejo interesno dejavnost Odbojka, ki se izvaja v okviru Mladinskega doma, na povabilo Odbojkarskega kluba Vital, udeležila skupnega treninga v telovadnici OŠ Kolezija – Mestni Log. Skupaj smo se družili, trenirali odbojkarske elemente in preživeli lep športni popoldan.

V torek, 31.1.2023, se je skupina 10 otrok in dveh vzgojiteljev udeležila košarkarskega treninga v dvorani Stožice. Bili smo gosti KK Cedevita Olimpija s katerim sodelujemo v družbeno odgovornem projektu “One-team”, pod pokroviteljstvom Euroleague Basketball. Sprejeli so nas predstavniki kluba, košarkarskih veščin pa smo se učili od igralca prvega moštva, Amarja Alibegovića. 

V okviru sodelovanja med SC MD Malči Beličeve in Nogometnim klubom Olimpija, se je skupina 13 otrok in dveh vzgojiteljev, v sredo, 19. 10. 2022, udeležila pokalne nogometne tekme in dogodek spremljala v VIP prostoru. Naši otroci so navdušeno navijali. Med tekmo so spoznali tudi predsednika kluba. Po koncu tekme pa so se na zelenici slikali z igralci Olimpije. O dogodku je bil objavljen daljši članek tudi na portalu 24ur.com (https://www.24ur.com/novice/slovenija/otroci-doma-malci-berliceve-hipavi-in-zadovoljni-s-stoziskega-igrisca.html).

V jesenskem času smo izpeljali izobraževanje za zaposlene o pridobljenem znanju v projektu Erasmus+. Sodelavki, ki sva bili na tečaju, sva predstavili najino izkušnjo mobilnosti v Erasmus+ projektu in pripravili delavnico za zaposlene. Predstavili sva par orodij, ki sva jih se jih naučili uporabljati na tečaju, za katera sva presodili, da bi bili najbolj uporabni pri delu z otroci in mladostniki.  Nekateri vzgojitelji so z otroci in mladostniki že praktično preizkusili nov pridobljeno znanje. V stanovanjski skupini smo se odločili, da bomo izdelali »meme«  (slike s smešnimi zapisi) na temo praznikov. Naše izdelke si lahko ogledate v galeriji.

Leja

V soboto zjutraj smo se z mladostniki odpravili proti Gorenjski. V kombiju bi moralo sedeti pravljično število mladostnikov, vendar si je naš najmlajši član poškodoval gleženj in tako večer pred pohodom odšel domov. Ostali mladostniki so bili v »kazenskem procesu« in  si tako zaslužili preživeti dan samo z vzgojitelji, v odsotnosti tehnologije. Ker sva se z vzgojiteljem dobro zavedala, kaj pomeni šest mladih na majhni površini (beri: v kombiju), sva se na to pripravila v naprej. Sestavila sva doooolg kviz Male sive celice, na koncu katerega se je obetalo sladko presenečenje. Kaj hitro sva ugotovila, da so vsi naši nameščeni zelo tekmovalni, z nizko frustracijsko toleranco. Večina je bila željnih zmage, dva mladostnika sta obupala nad težkimi vprašanji, eden pa se je strmal in ni več želel sodelovati. Po krajši pavzi in pogovoru o izzivih, smo s kvizom nadaljevali. Tako smo se zamotili dve uri, dokler nismo prispeli do naše izhodiščne točke- prelaza Ljubelj. Tam so se začela prva vzdihovanja in želja po grižljajih sendviča. Po kratkem raztegu smo se podali na pot. Kmalu smo naleteli na prvo oviro, imenovano »ne morem več«. Medtem ko sta dva mladostnika želela dokazati, v kako dobri kondiciji sta, so trije zadihano lovili njun tempo, ena mladostnica pa je bila prepričana, da je po par sto metrih dosegla svoj »limit«. Ker je skupina močna toliko, kot je močen njen najšibkejši člen, smo skupaj spodbudili in počakali mladostnico, da je ob vzgojiteljevi spodbudi zbrala moči in prispela do drugega dela skupine. Nato smo počasi nadaljevali pot do koče na Zelenici, se tam spustili po majhnem zip-line, pojedli malico, nato pa se odpravili do druge koče pri izviru Završnice, ki je bila od prve oddaljena pol ure hoda. Ko so mladostniki dojeli, da je to naš cilj, so si veselo oddahnili. Tam smo ob sončnem vremenu do konca izpeljali kviz male sive celice, podelili sladko nagrado ter se nato po zadnjih zaužitih delcih malice odpravili nazaj proti kombiju. V dolino smo prispeli hitro, pa tudi pot nazaj do Brežic v pričakovanju proste nedelje je potekala gladko.

Telefon je naštel 14.240 korakov in 10,7 km. In sijalo je sonce… neprecenljivo 🙂

Izobraževanja v Valencii so se udeležili zaposleni v vzgoji in izobraževanju iz 7 držav (Francija, Poljska, Finska, Bolgarija, Nemčija, Avstrija, Slovenija). Med njimi sva bili tudi vzgojiteljici iz Mladinskega doma Malči Beličeve, ki sva se izobraževanja udeležili v okviru projekta Erasmus+ »Širimo obzorja«.  Spoznali smo različna spletna orodja, ki jih lahko uporabimo pri delu z otroki in mladostniki ter pobližje spoznali vrste socialnih omrežij in kako delujejo. Del izobraževanja smo namenili tudi prednostnim in pastem družabnih omrežij.

Vsebine so bile predstavljene na zanimiv, dinamičen in interaktiven način. Veliko je bilo praktičnega dela. Udeleženci smo se povezovali v male, naključne skupine in preizkušali različna spletna orodja. Večina udeležencev je bilo učiteljev, zato je bilo izobraževanje prilagojeno njim, kako podati učno snov, vendar sva tudi midve našli uporabno vrednost v naučenih vsebinah.

V času, ko ni bilo predavanj,  smo udeleženci skupaj raziskovali mesto in si izmenjevali delovne izkušnje ter primerjali sisteme vzgoje in izobraževanja v naših državah in primerjali kulture naših držav.

Veseliva se, da bova pridobljeno znanje in izkušnje delili s sodelavci ter otroci in mladostniki v našem zavodu.

Vzgojiteljici: Leja in Sara

V soboto, 8. 10. 2022, smo se odpravili, na povabilo naše botre Alenke, na Matijev Grič nad Gradiškem jezeru, v občini Lukovica. V družbi ostalih udeležencev piknika ter organizatorjev iz Zavoda Vrba in sonce ter ga. Alenke, smo preživeli lep, sončen jesenski dan. Sprehodili smo se ob Gradiškem jezeru, pekli in jedli kostanje, se sankali po senu, se preiskusili v labirintu in delavnici ustvarjanja z glino, nabirali gobe – jurčke, skakali v bazen iz sena, jedli hamburgerje in palačinke ter se udeležili zanimive športne delavnice, borilne veščine ju-jitsu.

Vzgojitelj: Dejan 

Ljubljana, 12. 10. 2022 

»Brdavs se je tokrat podal prav dol na Kranjsko – straši in izziva po naših krajih. Sami mu nismo kos, zato vas prosimo, da nam pridete pomagat. Morda ga skupaj uženemo.«

Tako vabilo smo dobili iz Vzgojnega zavoda Logatec in z veseljem smo se odpravili na pomoč.  Pohoda po Krpanovi poti smo se udeležili otroci in mladostniki iz vseh zavodov v Sloveniji. Po poti smo se preizkušali v različnih nalogah, kjer smo preizkušali naše spretnosti in znanje o Martinu Krpanu. Na pohod smo iz Mladinskega doma Malči Beličeve odpeljali dve ekipi (osnovnošolsko in srednješolsko), ki sta obe osvojili 4. mesti.

Vreme nam je dobro služilo, družba je bila super in vsi smo se strinjali, da se bomo z veseljem udeležili pohoda tudi prihodnje leto, če si bo Brdavs seveda sploh še upal priti v te konce.

Vzgojitelja: Leja in Miha

Ljubljana, 29. 9. 2022 

 

Mladinski dom Malči Beličeve v Ljubljani so v avgustu 2022 obiskali zvezdniki Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija in predstavniki Gorenjske banke, nosilca projekta One Team – družbene odgovornosti za pomoč družinam in marginaliziranim družbenim skupinam. V okviru tega mednarodnega projekta so fantje in dekleta v oskrbi mladinskega doma uživali v športnem dnevu. Po merjenju spretnosti na košarkarskem igrišču so varovanci mladinskega doma prejeli košarkarske žoge, simbolna darila, s katerimi ustvarjalci projekta One Team želijo uresničevati spremembe v lokalni skupnosti in mladostnike usmerjati na pot kreativnosti, odločnosti in predanosti. Gorenjska banka s sodelovanjem v projektu One Team nadalje razvija svoj program družbene odgovornosti, ki se bo jeseni še razvijal s treningi priljubljenih ekipnih športov in aktivnostmi za mlade, ki prihajajo iz socialno šibkejših okolij.

Projekt One Team je družbeno odgovorni projekt najmočnejšega evropskega košarkarskega tekmovanja, Evrolige. Namen projekta je preko košarke udejanjati spremembe v lokalnih skupnostih. Od zagona pobude leta 2012 je projekt povezal že več kot 19.000 udeležencev iz celotne Evrope. Tudi v sezoni 2022/23 KK Cedevita Olimpija v okviru projekta One Team sodeluje z Mladinskim domom Malči Beličeve.

Ravnatelj Mladinskega doma France Rogelj se je košarkarskim zvezdnikom, vodstvu KK Cedevita Olimpija in predstavnikom Gorenjske banke zahvalil za izvedbo delavnic za njihove varovance, težko pričakovani športni obisk in donacijo košarkarskih žog. Prijetno druženje s športnimi idoli mladostnikom vliva zaupanje v življenje in priložnosti, ki jih prinaša športno udejstvovanje.

Direktor KK Cedevita Olimpija Davor Užbinec je ob vnovičnem srečanju z otroci z Mladinskega doma Malči Beličeve strnil svoje misli: »Pri Cedeviti Olimpiji vedno s ponosom sodelujemo pri družbeno-odgovornih projektih. Veseli smo, da smo pri evroligaškem projektu One Team našli partnerja v Gorenjski Banki, verjamem, da bo donacija v obliki košarkarskih žog pomagala pri risanju nasmehov na obraz varovancem mladinskega doma, vse pa seveda vabimo, da se nam pridružijo na naših domačih tekmah v prihodnji sezoni.«.

Mojca Osolnik Videmšek, članica uprave Gorenjske banke, se je Mladinskemu domu Malči Beličeve ter igralcem in vodstvu KK Cedevita Olimpija zahvalila za topel sprejem in prijetno druženje z mladostniki. »V Gorenjski banki smo izjemno ponosni na sodelovanje v mednarodnem projektu One Team. Naši športniki so dekletom in fantom pokazali majhen del priložnosti, ki jih prinaša zaupanje v naše talente in iskreno prijateljstvo.«

 

Vzgojitelj: Dejan 

Ljubljana, 15. 9. 2022 

Med 6. 7.in 11. 7. 2022 smo izvedli projekt na Pohorju. Ruška koča je bila super gostiteljica, saj smo teden dni preživeli na čudoviti lokaciji, hrana je bila zelo okusna, sobe pa zelo prostorne. Planinske poti na Pohorju ponujajo veliko možnosti krajših ali daljših izletov in vodijo do številnih naravnih znamenitosti, potokov, slapov in jezer. Obiskali smo Framski slap in slap Šumik, Črno jezero, osvojili Žigartov vrh, prehodili mnogo okoliških poti in med potjo spoznavali, da je hoja ob dobri družbi zelo prijetna aktivnost. Zgradili smo tudi hiške palčkom, ki so nam v zahvalo naslednji dan v gozdu pustili sladkarije. Premagali smo strah pred višino, saj smo se po varovani poti spustili do slapa, se z gondolo povzpeli na vrh Pohorja in občudovali prekrasno pokrajino pod nami. Privoščili smo si tudi poletno sankanje in zelo uživali v adrenalinski vožnji. Po Mariboru smo se zapeljali z vlakcem in si tako na najboljši način ogledali mesto. Ob slabem vremenu smo si čas krajšali z družabnimi in socialnimi igrami ter z zanimanjem poslušali predavanje alpinista in lovca. Otroci in mladostniki so vsako jutro tekli, po kosilu brali knjige, ob večerih pa pisali dnevnike, v katere so zapisali marsikatero novo naučeno modrost, ki so se je naučili tekom projekta.

Vzgojitelji: Luka, Sara, Lurd in Tamara 

Ljubljana, 15. 7. 2022 

V torek, 21. 6. 2022 smo se v zgodnjih jutranjih urah z avtobusom odpeljali proti Italiji, v zabaviščni park Gardaland. Uživali smo v adrenalinskih atrakcijah, se navduševali nad tematskimi parki, obiskali vasico ameriškega divjega zahoda, arabski svet, gusarsko ladjo in egipčanske mumije. 

Otroci in vzgojitelji smo doživeli zares nepozaben dan, poln dogodivščin in adrenalina. 

Ljubljana, 13. 7. 2021 

V četrtek, 9. 6. 2022 smo imeli dolgo pričakovano srečanje z botri.  Naše druženje so popestrili glasbeni nastopi in nagovor ravnatelja ter podelitev priznanj najboljšim v šolskem letu. Za prijetno in sproščeno vzdušje je poskrbel tudi priljubljeni makedonski pevec Miro Todosovski. Po končani prireditvi se je druženje z botri ob dobri hrani in pijači nadaljevalo v vzgojnih skupinah. Skupaj z botri, otroki in zaposlenimi smo ustvarili zares lep dogodek. Hvala vsem botrom, ki se radi udeležujejo skupinskih srečanj in ki prispevajo k temu, da je svet naših otrok in mladostnikov lepši. 

Ljubljana, 13. 6. 2022 

 

 

Od 27.5. – 29. 5. smo izvedli skupinski vikend. V petek smo se odpravili na Pohorje, kjer smo obiskali Pot med krošnjami, se sprehodili skozi raznolik gozd in uživali v čudovitih razgledih. V soboto smo si v Pivki ogledali Park vojaške zgodovine, nato pa pot nadaljevali proti Portorožu. Zaradi slabega vremena smo se popoldne namakali v bazenu in si zvečer krajšali čas z družabnimi igrami. V nedeljo smo raziskovali obalo v Portorožu, obiskali Strunjan in se sprehodili do Mesečevega zaliva. Preživeli smo čudovit, povezovalni vikend. 

Ljubljana, 6. 6. 2022 

V ponedeljek, 23. 5. smo popoldne preživeli na bowlingu v Woop Areni. Otroci so se preizkusili v podiranju kegljev in zelo uživali v zabavni aktivnosti. Po končanem bowlingu smo si v Koloseju Ljubljana ogledali film Peter Zajec, skupaj z njim skočili v pustolovščino in se nasmejali njegovim vragolijam. 

Ljubljana, 30. 5. 2022

V četrtek, 12. 5. 2022 smo v Mladinskem domu Malči Beličeve obeležili Dan sodelovanja z lokalno skupnostjo pod sloganom “jeklene vezi med nami”. Osrednja aktivnost je bila grafitiranje. Pobarvali smo betonsko ograjo za našim Domom in jo porisali z grafiti. Okrepčali smo se s hamburgerji in si popoldne popestrili z različnimi športnimi igrami. 

Podjetju SIJ se zahvaljujemo za sodelovanje.  

Ljubljana, 30. 5. 2022

V ponedeljek, 9. 5. smo v okviru Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva izvedli kopanje v hotelu Šport na Otočcu. Kopanja se je udeležilo 38 otrok in 10 vzgojiteljev. Deležni smo bili toplega sprejema, otroci pa so na bazenu neizmerno uživali. Skupaj smo preživeli prijetno in aktivno popoldne. 

Ljubljana, 10. 5. 2022 

 

21.4. je v Višnji Gori potekalo državno tekmovanje v likovnem snovanju vzgojno-izobraževalnih zavodov, mladinskih domov, stanovanjskih skupin in prevzgojnega doma, ki mu tradicionalno rečemo kar likovno druženje.  Tematika letošnjega likovnega druženja je bila kranjska čebela.  Vsi udeleženci smo si pred začetkom ustvarjanja ogledali Hišo kranjske čebele, v kateri smo dobili še dodaten navdih za ustvarjanje. Nato smo poiskali svoj kotiček v Višnji Gori in pričeli z delom. Bilo je zelo prijetno in kreativno. Čestitamo Niku, Allisi, Luki in Diegotu za osvojeno tretje mesto v kategoriji do 16 let.

Vzgojiteljica: Leja

V nedeljo,  10. 4. 2022 smo si 6. vzgojna skupina in intenzivna skupina Brod v Pionirskem domu ogledali cirkuško-gibalno predstavo Evolucija. Predstava Evolucija nas je popeljala skozi evolucijsko pot, ki jo je prehodil človek in nam približala to neverjetno potovanje. Cirkus človeštva se je preselil v cirkus na odru v zabavni gibalno-akrobatski predstavi.

Na predstavo nas je povabil igralec Tadej Pišek, ki nam je tudi podaril vstopnice za ogled predstave.

Vzgojiteljici Mateja in Valentina

Ljubljana, 14. 4. 2022

V sredo, 13. 4. 2022 je 6. skupino obiskala Katja K. Ošljak iz nevladne organizacije Vsak. Nevladna organizacija Vsak se ukvarja z digitalno vzgojo deklet in fantov ter jih spodbuja k ustvarjalni ter odgovorni rabi tehnologije, tako da učenje programiranja povezuje s kulturo, etiko in medijsko pismenostjo.

Katja nam je predstavila osnove programiranja brez in z uporabo računalnika. V programu Scratch smo reševali razne naloge: poskušali povezati več hiš, naučili smo se ustvariti skrivno sporočilo in naredili animacijo svojega imena.

Vzgojiteljici Mateja in Valentina

Ljubljana, 14. 4. 2022

 

V torek, 8. 3. 2022 smo se odzvali na povabilo košarkaškega kluba Cedevita Olimpija na ogled tekme Cedevita Olimpija in Budućnost Voli Podgorica, ki sta se pomerili v okviru Eurocup-a. Otroci in mladostniki, ki sodelujejo v košarkaškem projektu “ONE TEAM”, so tako v praksi videli stvari, ki se jih sami učijo v okviru košarkarskih delavnic. Z velikim zanosom so navijali in stiskali pesti. Veselili so se ‘petk’ košarkarjev, slikanja z njimi in slikanja z Zmajčkom Olijem. Najbolj so bili navdušeni ob zmagi Olimpije, ki je res odlično igrala in si priigrala 10. zaporedno zmago.

Ljubljana, 16. 3. 2022 

V četrtek, 10. 3. v nehumanih jutranjih urah, je reprezentanca SC MDMB krenila na državno prvenstvo v veleslalomu. Prvenstvo je potekalo na Mariborskem Pohorju v organizaciji MD Maribor. Reprezentanca je bila sestavljena iz dveh osnovnošolk, enega osnovnošolca in ene srednješolke. Za prevoz in organizacijo sta skrbela dva preizkušena trenerja. Lahko se pohvalimo, da smo bili zelo uspešni. Osvojili smo naslov državne prvakinje, naslov državne podprvakinje, odlično četrto mesto med srednješolkami in zelo dobro deseto mesto med fanti. Skupno smo osvojili tretje mesto med vsemi prijavljenimi zavodi. V SC MDMB smo se vrnili zadovoljni in utrujeni v popoldanskih urah.

Ljubljana, 15. 3. 2022

Na pustni torek smo vzgojiteljice in otroci prve skupine že veselo pozdravljali pomlad. Tekom dneva smo se prijetno sladkali s krofi, preizkušali različne pustne preobleke in se na koncu vsi skupaj odpravili še na pustni obhod v bližji okolici Doma.

Ljubljana, 2. 3. 2022

V šolskem letu 2021/22 smo se prvič vključili v Erasmus+. Naslov našega projekta je Širjenje obzorij.

Vseživljenjsko učenje je bistveno pri razvoju strokovnih delavcev. S tem projektom želimo širiti svoje znanje in pridobiti nove izkušnje, naše prve v Erasmus+. S projektom želimo razširiti svoje znanje o socialnih omrežjih in se povezati z drugimi organizacijami z namenom izmenjave dobrih praks ter širjenje socialne mreže v Evropi. Želimo navezati stike z drugimi organizacijami in poiskati partnerje za prihodnje projekte.

Ljubljana, 18. 2. 2022

V sredo, 9. 2. 2022, smo se z otroki 1. in 2. skupine udeležili odbojkarske tekme v Tivoliju med ACH Volley Ljubljana in ekipo iz Portugalske. Ves čas smo dobro navijali, naši odbojkarji pa so nas nagradili z zmago in uvrstitvijo v polfinale evropskega tekmovanja. Naša Kristina je celo prejela oz. ujela nagradno odbojkarsko žogo.

Ljubljana, 15. 2. 2022

Z otroki iz 3. in 4. skupine smo se med počitnicami odpravili na sprehod po centru Ljubljane. Ogledali smo si dve galeriji. V prvi Galeriji Vžigalice smo se ob prijetni glasbi poigrali z milnimi mehurčki. Sprehod smo nadaljevali čez tromostovje do Galerije Kresija, kjer smo si ogledali zbirko in nastanek stripa Astreix in Obelix, ki je najpopularnejši in najbolj prodajan strip v Evropi. V vseh teh letih je izšlo 39 zgodb, prevedenih v 116 jezikov. Na poti domov smo v središču mesta srečali noja. Kako smo se zabavali ob raziskovanju galerij pa si oglejte na spodnjih slikah.

Vzgojiteljica: Valentina

Ljubljana, 19. 1.  2022

Dne 22. 12. 2021 je nenapovedano, kot zna le Dedek Mraz, prišel tiho med otroke Mladinskega doma Malči Beličeve . Otroci so slutili in ga klicali z balkona. Smučke niso drsele, zato je prišel peš. Otroci se niso mogli izogniti vprašanjem, če nosijo copate, umivajo zobke, če so bili kaj pridni v skupini in šoli. Odgovor je bil vedno enak: »Zelo pridni«. Daril kar ni bilo konca, veselja otrok pa tudi ne. Ampak brez, da bi Dedku Mrazu zapeli kakšno pesmico ni šlo. Vedno se sprašujemo, od kod vsa ta darila, ki jih je prinesel Dedek Mraz. Očitno dobri ljudje vedno najdejo pot do src naših otrok, če ne gre drugače, pa pomagajo Dedku Mrazu, ker vedo, da bo otroke iz Mladinskega doma Malči Beličeve gotovo obiskal. Tudi večerja je minila praznično, sicer v mehurčku, pa vendar z nasmehi na obrazu in picami na jedilniku.

Vesele praznike in srečno novo leto 2022 je otrokom voščil tudi predsednik republike Borut Pahor. Na božični dan je poslal otrokom piškote in potico, ki je popestrila božično večerjo.

Prav poseben dogodek za otroke je bil tudi obisk ameriških marincev. Vsi skupaj smo se zbrali v telovadnici. Nekaj otrok je bilo v karanteni, ti pa so obdarovanje spremljali skozi okno in zvedavo kukali, kaj od daril bo ostalo tudi za njih.

Med novoletnimi počitnicami smo za otroke, ki so ostali v Domu, organizirali številne izlete. Obiskali smo Hišo eksperimentov in spoznavali kako deluje znanost, ogledali smo si Postojnsko jamo in Predjamski grad ter občudovali novoletne lučke v starem delu Kranja. Obiskali smo tudi kraj Ljubno ob Savinji, kjer smo si popoldan popestrili s sankanjem, zvečer pa imeli priložnost pogledati trening smučarskih skokov. Odpravili smo se tudi do soteske Mlačca pri Mojstrani, kjer smo se sprehodili po čudovitem ledenem kraljestvu in med potjo občudovali čare zaledenele gozdne poti.  Novo leto smo nato otvorili z drsanjem in obiskom Poti med krošnjami, ki se na nadmorski višini 1517 metrov razprostira na vrhu Rogle. Med potjo smo s pomočjo interaktivnih izobraževalnih elementov razširili svoje znanje o naravi in se soočali z adrenalinskimi izzivi na poti. Pot med krošnjami smo zaključili s spustom po toboganu in se tako s poslednjo dozo adrenalina poslovili od zasneženega Pohorja. Za zaključek počitnic smo se na zadnji dan odpravili še do Woop trampolin parka, kjer smo pokazali svoje atletske sposobnosti, se preizkusili v zabijanju na koše, premagovali različne plezalne ovire in se prepuščali občutkom breztežnosti. Po obisku trampolin parka smo se odpravili še do Woop VR arene, kjer smo lahko s pomočjo VR tehnologije in iger odkrivali življenje na drugih planetih.  V prostem času smo širili svoje kulinarično obzorje; pekli smo pice in palačinke, si pripravili najboljšo bolonjsko omako ter si privoščili kosilo v kitajski restavraciji. Počitnice so hitro minile, mi pa smo skupaj ustvarili veliko nepozabnih spominov.

Ljubljana, 10. 1. 2022

Mesec december je že pregovorno mesec odprtih src, topline, dobrih del in prazničnih želja.
Tudi v naši stanovanjski skupini smo poskrbeli za pozitivno razpoloženje in ga preživeli v izdelovanju, pisanju in pošiljanju voščilnic vsem ljudem, ki so nam dragi in z njimi dobro sodelujemo ter se povezujemo. Med njimi bi izpostavili Društvo Up in medgeneracijski center Skupna točka, ki je naše mladostnike tudi obdaril. V tem času smo navezali stik z botri naših mladostnikov in zanje pripravili unikatne praznične pladnje. Praznični vonj je v hiši zavel ob peki potičk in okrasitvi domovanja, kar smo okronali s praznovanjem v skupini ter udeležbo na praznovanju v mladinskem domu ob prihodu marincev ameriškega veleposlaništva, ki so poskrbeli za novoletne želje naših otrok. Z mladostniki smo staknili glave in razmišljali, kako bi tudi mi decembru dodali dobrodelno noto, na kakšen način in komu bi tudi mi polepšali praznike, saj se veliko dobrih ljudi spomni na nas in nas obdari. Želeli smo kaj lepega in pozornega storiti za druge. Odločili smo se, da se pridružimo akciji Mala pozornost za veliko veselje in z voščilnicami in dobrimi željami razveselimo starostnike v domu starejših občanov, ki se dostikrat počutijo osamljene. Na pobudo Lare, ki je velika ljubiteljica živali, smo pripravili domače piškote za pse in jih podarili zavetišču Gmajnice. Hvaležno so jih sprejeli in prepričani smo, da so jih bili še bolj veseli njihovi varovanci, mi pa smo leto sklenili z dobrimi občutki in željami, da bomo tudi v novem letu ostali povezani in odprtega srca. 
Ljubljana, 8. 1. 2022

V sredo, 22.12. 2021 nas je v Domu obiskal poklicni nogometaš NK Domžale, g. Damjan Vuklišević. V ta namen je obdaroval vse naše otroke in mladostnike. Ob obisku skupin je z otroki in vzgojitelji lepo poklepetal, jim predstavil svoj poklic ter svoje izkušnje šolskih dni. 

Damjanu se za obisk in za čudovita božično-novoletna darila iz srca zahvaljujemo. 

V novem letu mu želimo veliko zdravja ter uspehov na športnem področju! 

Ljubljana, 4. 1. 2022

 

 

Dobre vile iz frizerskega salona Čupakabra iz Logatca so tik pred božičnimi počitnicami polepšale pet mladostnic iz stanovanjske skupine Mladinskega doma Malči Beličeve. Najlepše se jim zahvaljujemo za njihov trud!

Ljubljana, 23. 12. 2021 

Tudi te krompirjeve počitnice je v Mladinskem domu ostalo veliko otrok, ki iz različnih razlogov niso odšli domov.  Pripravili smo jim različne dejavnosti, jim približali običaje novodobnih praznikov in poskrbeli za nekaj prijetnih doživetij. Tako smo med drugim za dekoracijo restavracije Hood burger izrezovali buče, iz odpadlega lista ustvarjali mične gospodične in se na predvečer dneva čarovnic našemili v pošasti. Obiskali smo tudi ljubljanski živalski vrt, kjer smo se udeležili čarovniških delavnic in Zoo park Rožman v Verzdencu, ki nas je navdihnil zaradi svoje zgodbe. Zoo park Rožman je namreč dom odpisanim, zavrženim in nekdaj cirkuškim živalim. Obisk nas je spodbudil k pogovoru in zavedanju o pomembnosti primernega odnosa do vseh živih bitij. 

Ljubljana, 8. 11. 2021

V četrtek, 7. 10. 2021 smo otroci in vzgojitelji 5. in 6. skupine obiskali prostovoljno gasilsko društvo Ljubljana – Trnovo. Najprej je sledil kratek nagovor enega izmed gasilcev, ki nam je povedal, da kot prostovoljno gasilsko društvo delujejo že od leta 1954. Društvo sestavlja 92 prostovoljcev. Po nagovoru je sledil ogled tehnike, ki jo gasilci uporabljajo pri svojem delu. Spoznali in ogledali smo si gasilsko vozilo s cisterno, ki je namenjeno gašenju in reševanju v primeru požara, prometnih nesrečah, poplavah in drugih naravnih ali tehničnih nesrečah. Ogledali smo si gasilsko vozilo s cisterno, ki se uporablja pri gašenju požarov in služi tudi oskrbi požarišča s požarno vodo ter ima dodatno opremo za gašenje požarov v naravnem okolju in opremo za črpanje večjih količin umazane vode. Zadnje vozilo, ki smo si ga lahko ogledali je bilo vozilo, ki je namenjeno posredovanju v primeru nesreč z nevarnimi snovmi.

Skupini sta bili navdušeni in nekateri že razmišljajo o vključitvi v prostovoljno gasilsko društvo.

Vzgojiteljici: Mateja Mertik in Valentina Debelak

Ljubljana, 12. 10. 2021 

 

 

V četrtek, 23. 9. 2021 smo se otroci in vzgojitelji 6. skupine udeležili športno družabnega dogodka – Bodi športnik »Igraj se z mano«. Dogodek se je odvijal v Športnem centru Triglav, kjer smo se udeležili turnirja v nogometu. Odigrali smo pravično in imeli prijateljski odnos do tekmecev ter spoštljivo prenesli izid tekme. Kot zmagovalna ekipa smo prejeli prehodni pokal za »fair play« – pravično igro. Dokazali smo, da na tekmovanju ni pomembna zmaga, temveč je pomembno druženje, gibanje in spoštovanje drug drugega. Na dogodku smo tudi sestavljali ogromne lego kocke, se vozili z monociklom in se učili izvajati jogo.  

Vzgojitelji: Valentina, Mateja in Jan

V ponedeljek, 27. 9. 2021 nam je v okviru dneva sodelovanja z lokalno skupnostjo popoldne popestrila nekdanja vrhunska smučarska tekačica Petra Majdič. Kot ambasadorka projekta Jeklena volja je otroke nagovorila z motivacijskim govorom in svojo športno zgodbo. Otroke je pozvala, naj si postavljajo cilje, naj se za njihovo uresničitev trudijo vsak dan znova ter v sebi prebudijo jekleno voljo. Kot simbol predanosti in vztrajnosti na poti k uresničitvi ciljev je otrokom razdelila simbolična darilca – zapestnice jeklene volje. 

Srečanje je v okviru projekta Jeklena volja omogočila Skupina SIJ, katere namen je ohranjati in krepiti dolgoročne partnerske odnose za vzajemen napredek ter razvoj lokalne skupnosti. 

 

Ljubljana, 30. 9. 2021 

 

Tretji teden avgusta je 12 otrok ob spremstvu vzgojiteljev Ane, Jana in Andreje preživelo v prečudoviti Dolini Soče. Teden je bil zapolnjen z aktivnostmi in doživetji. Obiskali smo Tolminska korita, se skozi 100 m kamniti rov povzpeli do ruševin utrdbe Fort Hermann, si ogledali razstavo v Trdnjavi Kluže, občudovali enega najlepših slovenskih slapov, slap Kozjek, se kopali v 13℃ hladni Soči (brrrr) in nekoliko toplejši Nadiži, ter teden zaključili z dopoldanskim spustom z rafti po smaragdni reki in njenih brzicah ter popoldnevom preživetim v pustolovskem parku. Naše pustolovščine je spremljalo celotedensko snemanje avtorskega filma o zakleti šoli, pri katerem so navdušeno sodelovali vsi otroci. Tabor smo zaključili v petek popoldne, ko smo se polni novih vtisov in prijetno utrujeni vrnili v Dom.

Iskreno se zahvaljujemo g. Alešu Grašku in Rotary klubu Ljubljana – Emona, ki sta nam prostorsko in finančno v celoti zagotovila naše bivanje v Soči ter poskrbela, da smo imeli priložnost vsak dan znova uživati v kulinaričnih dobrotah Kmetije Jelinčič. Iz srca hvala tudi g. Viljamu Kvaliću, direktorju Turizma Doline Soče, ki nam je omogočil proste vstope za vse obiske in oglede naravnih in kulturnih znamenitosti na našem taboru.

Vzgojitelji: Ana, Andreja in Jan 

Od 26.7. do 30.7. 2021 je skupina 13 otrok in 3 vzgojiteljev preživela na počitniškem taboru v Radencih na Kolpi. Bivali smo v CŠOD Radenci. Imeli smo lepo sončno vreme, zato smo vsak dan aktivno preživeli v čudoviti naravi: kopanje v Kolpi, igra nogometa ali odbojke na mivki, kolesarjenje, pohodništvo, plezanje, lokostrelstvo. Ob večerih pa smo se hladili s sladoledom.

Na pot proti Varšavi (Poljska), kjer je 24. 7. 2021 potekalo 12. poljsko nogometno državno prvenstvo z mednarodno udeležbo (Slovenija, Portugalska) smo se odpravili 22. 7. 2021 v zgodnjih jutranjih urah. Nogometno ekipo Mladinskega doma Malči Beličeve (MDMB) je sestavljalo 7 otrok in 2 pedagoga. Pot je zaradi prometne gneče trajala nekoliko dlje. Pred hotel Ibis (Varšava, Poljska), kjer smo bili nastanjeni smo prispeli proti večeru. Sledila je namestitev v hotel, sprehod v okolici hotela, večerja in nočni počitek. V petek, 23. 7. 2021 smo po zajtrku opravili nogometni trening, popoldan pa se odpravili proti centru Varšave, kjer smo si ogledali novi in stari del mesta ter Kopernikov znanstveni center. Za obisk slednjega nam je karte podarilo slovensko veleposlaništvo v Varšavi, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. V soboto, 24. 7. 2021 se je ob 9.00 z otvoritveno slovesnostjo začelo nogometno prvenstvo. Tekme skupinskega dela (4 skupine po 7 ekip) so potekale med 9.30 in 15.00. Odigrali smo 6 tekem in zebeležili 2 zmagi in 4 poraze. Po skupinskem delu smo si ogledali tekme osminefinala, četrtfinala, polfinala in finala. Zvečer smo se spoznali s slovensko veleposlanico go. Boženo Forsnarič Boroje in g. Miranom Šobo ter se udeležili zaključne prireditve nogometnega prvenstva. V nedeljo, 25. 7. 2021 smo se na pot proti MDMB odpravili v zgodnjih jutranjih urah. Pot je potekala brez večjih posebnosti. Za zaključek smo v celjskem McDonald’s-u kosili in tako zaključili naše druženje oz. nogometno dogodivščino.

Pri udeležbi na 12. poljskem nogometnem državnem prvenstvu z mednarodno udeležbo so nas podprli Nogometna zveza Slovenije, NK Olimpija in KK Cedevita Olimpija. Vsem se za podporo iskreno zavaljujemo!

Pretekli teden smo preživeli na turistični kmetiji Obolnar. Projekta se je udeležilo 12 otrok in mladostnikov ter 3 vzgojitelji. Teden smo preživeli zelo aktivno. Vsak dan smo tekli, brali in pisali dnevnik. Ogledali smo si risanko o Robin Hoodu in tekom celega tedna razvijali robinhoodske veščine. Naučili smo se izdelovati loke in zakuriti ogenj, jahali smo konje, osvojili Kum in odšli na pohod na Zaplaz. Obiskali smo tudi gozdni samostan Samanadipa in ranč Aladin. V prostem času smo veliko časa preživeli v bazenu in se igrali športne ter socialne igre. V petek popoldne smo s projektom zaključili in se polni novih doživetij vrnili nazaj v Ljubljano.

Vzgojitelji: Sara, Luka in Tamara 

Ljubljana, 17.7.2021 

V sredo, 23. 6. smo imeli zaključni piknik. Naši kuharji so nam pred Domom pripravili odlično kosilo, nato pa je sledila podelitev priznanj in nagrad najboljšim v tem šolskem letu. Razveselili smo se tudi čisto prave nogometne žoge, ki so nam jo izročili predstavniki ČS Trnovo. Piknik smo zaključili z odličnim koncertom skupine Prismojeni profesorji bluesa. Skupaj smo preživeli res lepo popoldne. 

Ljubljana, 30. 6. 2021 

 

 

Zadnji vikend v maju 2021, smo fantje in dekleta 2.skupine šli na zaključni skupinski vikend, na slovensko obalo. V Izoli nas je pričakal Andrej Mertelj in Nike, ki sta nas gostila na jadrnici Hagazussa. Dva dni smo jadrali po slovenskih valovih, se kopali ter supali ob obali Seče in Strunjana. Ogledali smo si ribogojnico Fonda. Našli smo tudi čas za sladkanje s sladicami v hotelu Marina. Polni novih spominov smo se vrnili z željo po novih jadralnih doživetjih.

Ljubljana, 18. 6. 2021

3.6.2021 smo otroci in vzgojitelji 5.skupine odšli na zaključni izlet na Bled. Povabljeni smo bili na kmetijo Pintar, kjer se ukvarjajo z rejo arabskih konj. Grega in Nina sta nam prijazno razkazala kmetijo, nato pa smo dobili priložnost, da se poskusimo v jahanju lipicanca. Med ježo smo se dekleta preizkusila v pletenju naglavnih venčkov iz travniških rož, fantje pa so šli na poskusno vožnjo s traktorjem. Skupaj smo pojedli odlično kosilo in se posladkali z blejsko kremno rezino. Polni lepih vtisov smo v zgodnjih popoldanskih urah zapustili kmetijo in se odpravili proti Ojstrici. Bolj ali manj naporna hoja nas je nagradila s prečudovitim razgledom na Blejski otok in jezero. Po spustu so najbolj pogumni skočili v jezero, vsi pa smo si na koncu izleta privoščili sladoled.

Ljubljana, 16. 6. 2021 

Letošnje  prvomajske počitnice je kar nekaj otrok ostalo v Mladinskem domu in vzgojitelji smo jim želeli omogočiti čimbolj raznolike in pestre počitniške dneve. V začetku počitnic smo obiskali živalski vrt in se sprehodili okrog Blejskega jezera. V nedeljo smo v Ankaranu nabirali školjke, si v morju namočili noge in uživali na igralih. V drugem delu počitnic smo obiskali ranč Prebil, kjer smo jahali konje in Arboretum Volčji Potok, ki nas je navdušil z dinozavri, trampolini in lepimi cvetlicami. Veliko časa smo preživeli zunaj, ko pa nas je ustavil dež, smo si dneve popestrili tako, da smo  ustvarjali z barvami in si za večerjo spekli pice ter palačinke. Z dežniki smo se sprehodili v mesto in si privoščili sladoled. S skiroji in rolkami smo se potepali v bližnji okolici MDMB-ja. Preživeli smo lepe prvomajske počitnice.

Ljubljana, 3. 5. 2021 

Zadnji zimski dan, 20.3.2021, smo se odpravili proti morju. Lovili smo lepo vreme, saj je v Ljubljani na drobno snežilo, sonce pa se je skrilo za oblake. Naš cilj je bil Koper, nato s skiroji po kolesarski poti ob morju do Izole, ter nazaj. Do Izole je šlo s skiroji zelo gladko, brez vetra in v lepem sončku. V Izoli smo naletel na Skate park, kjer smo občudovali dekleta, ki so vadila nove »skate vragolije«. S skiroji smo dobro prevozili tudi staro mesto jedro Izole, da smo končno le našli odprto slaščičarno s sladoledom. Posladkali smo se z »modrim nebom« in nato krenili nazaj proti Kopru. Kmalu za ovinkom nas je ujel veter, ki nas je fino prepihal. Dobro smo se utrudili, ko smo na skirojih kljubovali vetru in se prav počasi vračali do Kopra.

Z novimi doživetji, smo si odlično zapolnili naš dan!

Vzgojiteljica: Katja

Zimske počitnice so v letošnjem šolskem letu 2020/2021 zaradi epidemije koronavirusa potekale nekoliko drugače kot običajno. Prva dva dni smo preživeli v Kranjski Gori, kjer so se otroci preizkusili v klasični tehniki teka na smučeh. Prvi dan smo spoznali osnovne korake, predvsem pa lovili ravnotežje. Padcem na zadnjico se nismo mogli izogniti. Drugi dan je sledil vzpon s smučmi iz Rateč proti Planici. Bilo je naporno. Najbolj so otroci uživali v spustu, ko je veter zapihal skozi lase in sušil prepotena čela. Tretji dan smo preživeli v okolici MDMB-ja, kjer smo na novem večnamenskem športnem igrišču odigrali nekaj športnih iger, popoldan pa v bližini velikega šotora – tipija zakurili ogenj in pripravili zgodnji piknik. Četrti dan smo preživeli na slovenski obali. Predvsem nas je zanimala temperatura morja. Najbolj pogumni so vanj namočili noge, večina pa je le opazovala valove, se igrala s kamni na obali in iskala rakce. Zadnji dan smo namenili pospravljanju in počitku. Preživeli smo krasne zimske počitnice, ker smo v tednu dni s tekom na smučeh doživeli zimske radosti, z zgodnjim piknikom »spomladanski užitek« in z obiskom obale začutili prihajajoči utrip poletja. Kljub temu smo pogrešali dejavnosti alpskega smučanja, ki jih vsako leto izvedemo na Arehu.

Vzgojitelji: Boris, Miha, Dejan in Luka

Ljubljana, 6. 3. 2021

Po zaslugi koronavirusa je letošnje praznovanje potekalo malo drugače, a kljub temu nam je v torek, 22. 12. uspelo pričarati praznično vzdušje. Vsako skupino je obiskal težko pričakovani Dedek Mraz, ki je otroke lepo obdaril. V zameno za njegov obisk, so mu otroci podarili iskrene nasmehe, piškote, nekateri pa so mu tudi zapeli. Po obisku Dedka Mraza smo praznovanje nadaljevali ob družabnih igrah, za večerjo pa smo se mastili s picami.

Hvaležni smo donatorjem za vsa donirana sredstva. 

Lepe praznike in vse dobro v letu 2021 vam želimo vsi zaposleni in otroci v Mladinskem domu Malči Beličeve. 

Ljubljana, 23. 12. 2020

Otroci in vzgojitelja 5. skupine smo se v petek, 18.9.2020, v zgodnjih popoldanskih urah odpravili proti Portorožu. Tam nas je v tamkajšnji marini čakala jadrnica Hagazussa, na kateri smo preživeli čudovit skupinski vikend. Vreme nam je bilo naklonjeno, imeli smo dovolj sonca in vetra, da smo uživali v jadranju in kopanju. Skipper Andrej nam je razložil osnove jadranja in tako smo dobili možnost, da se tudi sami preizkusimo v vožnji. Polni lepih vtisov smo se v nedeljo, 20.9.2020, v poznih popoldanskih urah vračali nazaj proti Ljubljani. 

Vzgojitelja: Mateja in Tadej 

Dejavnosti med skupinskim vikendom v CŠOD Breženka, ki je potekal med 9. in 11. 10. 2020, se je udeležilo 7 otrok in 3 vzgojitelji. V petek popoldan je skupina čas namenila kopanju v morju in sprehodu ob njem. Večer je bil namenjen namestitvi v dom. V soboto dopoldan je skupina opravila pohod na Slavnik (1028 m), popoldan je sledilo kopanju v morju, zvečer pa sprehod ob morju do centra Pirana, kjer se je skupina posladkala s sladoledom. Zadnji dan je sledil ogled Pirana, mestnega akvarija in muzeja školjk. 

Vzgojitelji: Majda, Boris in Luka 

Ljubljana, 21. 10. 2020 

Letošnje poletje, ki je bilo v znamenju korona virusa, je skupina 11 otrok (5 deklet in 6 fantov), od ponedeljka, 27. 7. 2020 do petka 31. 7. 2020, preživela na taboru v Bohinju. Bivali smo v domu CŠOD Bohinj. Imeli smo lepo sončno vreme, zato smo bili vsak dan športno aktivni, saj smo se veliko kopali, kolesarili, supali, hodili na krajše pohode (Slap Savica, korita Mostnice) in veslali s kanujem. Ob večerih smo se sladkali s sladoledi. Letošnji tabor je bil poseben tudi zato, ker smo v domu CŠOD morali nositi zaščitne obrazne maske.

Ljubljana, 30. 8. 2020

Od 12. 7. do 18. 7. 2020 smo se udeležili razgibanih angleških počitnic, ki so potekale v Kranjski Gori, v počitniškem domu vila Šumica. Program je bil sestavljen iz športnih in ustvarjalnih dejavnosti. Skozi igro, pesmi, pisanje in druženje smo spoznavali angleški jezik in se ob tem zelo zabavali.
Nekajkrat smo se odpravili do jezera Jasna, kjer so najpogumnejši plavali in skakali v vodo, ostali pa so na kopnem pletli zapestnice in se nastavljali sončnim žarkom. Športne aktivnosti so zajemale tudi pohod na Krnico, na katerem ni manjkalo zanimivih izzivov in nalog, pa tudi lepih razgledov ne.
Otroci so imeli na voljo različne tematske delavnice (novinarske, plesne, naravoslovne, ustvarjalne), ki so jih sami izbrali in na koncu predstavili svoj prispevek. Pri tem so združili prijetno s koristnim, saj so ob ustvarjanju obnovili znanje angleškega jezika, osvojili nove veščine in izrazili svojo kreativnost.
Ob večerih smo se zabavali in družili ob glasbi na prostem in razgledu na gore ter zvezde. Imeli smo tudi “Talent show”, kjer so se predstavili raznoliki talenti z zabavnimi nastopi.
Letošnji angleški tabor je preko poučnih in kreativnih dejavnosti spodbudil druženje in sodelovanje otrok ter tako omogočil prijetno preživljanje počitnic v naravi.
 
 
Ljubljana, 30.8.2020

Začetek poletnih počitnic smo otvorili s taborom na Turistični kmetiji Obolnar. 15 otrok in mladostnikov ter 3 vzgojitelji smo teden preživeli zelo aktivno. Vsak dan smo tekli, telovadili in se kopali v bazenu. Vmes smo opravili še pohod na Zaplaz in osvojili Zasavski Triglav – Kum (1220 m). Šli smo na obisk v gozdni samostan Samanadipa in jahali konje na Ranču Prebil. Pridobivali smo znanje o lokostrelstvu in delu z živalmi, spoznali življenje v naravi in se naučili postaviti ogenj. Praznovali smo tudi dva rojstna dneva, se v prostem času igrali družabne igre in izdelovali zapestnice. Teden je hitro minil, odšli smo z novimi spoznanji in veščinami ter pripravljeni na preostanek počitnic.

Vzgojitelji: Sara, Luka in Tamara

Ljubljana, 12.7.2020

Letošnje šolsko leto 2019/2020 je 3. skupina zaključila z druženjem v piceriji Ljubljanski dvor in kavarni Cacao. 

Ljubljana, 26.6. 2020

V torek, 23. 6. smo pred našim domom imeli zaključni piknik. Okrepčali smo se z odličnim kosilom na prostem, podelili priznanja najboljšim v tem šolskem letu in poslušali nastop glasbene skupine. Otroci so tekmovali v športnih igrah in se ob tem zelo zabavali, na koncu pa je pokal šel v roke 2. skupini. Skupaj smo preživeli res lepo popoldne in tako zaključili šolsko leto. Veselimo se poletnih počitnic, ki so pred nami. 

Ljubljana, 24. 6. 2020 

4. skupina je 17.junija 2020 dan preživela na Dolenjskem. Izlet smo pričeli na ranču, kjer smo se družili s konji, jih česali, čistili njihova kopita, na koncu pa jih tudi jahali. Ogledali smo si stiški samostan, se sprehodili po zeleni, cvetoči Stični in se ohladili s sladoledom ter okrepčali s pico. Odšli smo tudi na bowling in dan zaključili ob torticah v imenitni slaščičarni v Trebnjem, kjer smo praznovali rojstni dan enega izmed otrok. Dolenjska je zelo lepa in z veseljem se bomo tja še vrnili. 

Ljubljana, 24. 6. 2020 

2.skupina je “korona” šolsko leto 2019/2020 zaključila z izletom na morje. Iz oblačne Ljubljane smo se odpravili ob 13:30 in ob 15:00 prispeli v Strunjan, kjer nas je pričakalo sonce. Uživali smo v plavanju, skakanju v vodo in sončenju. Dan smo zaključili s pico v Luciji. Ob vrnitvi v Dom smo Sandiju pripravili poslovilni večer, s spominskim filmčkom, fotoalbumom in darili.

Ljubljana, 18.6.2020

Otroci Mladinskega doma Malči Beličeve so v četrtek, 5. 3. 2020 zelo uspešno nastopili na državnem prvenstvu v smučanju in deskanju med slovenskimi vzgojnimi zavodi in mladinskimi domovi. Osvojili so dve prvi in dve drugi mesti, četrto in sedmo mesto ter skupno prvo mesto. Vsem otrokom čestitamo za odlične dosežke.

V petek, 27.9.2019 smo se otroci prve in druge hiše, v spremstvu vzgojiteljic Eme in Alenke pridružili Evropski noči raziskovalcev 2019. To je projekt, ki se odvija v več kot 350 evropskih mestih istočasno in prireja številne dogodke na temo raziskovanja in inovacij. Mi smo se udeležili delavnic na Fakulteti za farmacijo. Sodelovali smo v zanimivih poskusih in krajših delavnicah, kot so priprava zdravil, krem, zobne paste, srebrno zrcalo in še marsikaj drugega. Ogledali smo si laboratorije, v katerih so se nam posvetili raziskovalci iz fakultete. Tako smo imeli možnost spoznati različne vidike zelo zanimivega poklica raziskovalca in znanstvenika. Delavnice so bile tako zanimive, da smo skoraj pozabili na čas in čudili smo se, ko smo ugotovili, da smo na fakulteti preživeli kar par ur.

 

Ljubljana,8.11.2019

Slavnostno prireditev smo imeli 7. junija 2019 ob 11.00 v Festivalni dvorani Ljubljana

Na slavnostni prireditvi smo se takole spominjali začetkov delovanja mladinskega doma:

Decembra leta 1927 je Vincencijeva konferenca sv. Antona Padovanskega na Viču kupila veliko hišo ljubljanskega trgovca Franca Ločnikarja. Po letu in pol dolgi prenovi so jo 9. junija 1929 izročili svojemu namenu. Mladinski dom je takrat imel tri oddelke: dnevno zavetišče, sirotišče in pomožno kuhinjo. Vincencijeva družba je imela namen vzgajati v krščanski ljubezni do bližnjega, podpirati vlogo družine, skrbeti za bolnike, vdove, sirote, zlasti za zanemarjene otroke, brezposelnim pa posredovati delo. V prvem letu delovanja so v poročilu zapisali, da je Vincencijeva konferenca podpirala 55 oseb, med njimi 9 družin in preživljala precejšnje število otročičev v svojem Mladinskem zavetišču. Kot je razvidno iz skopo ohranjenih dokumentov je zavetišče delovalo tudi med drugo svetovno vojno.

Dom so kmalu po koncu vojne poimenovali po Malči Beličevi, ki je že pred vojno in tudi med njo pomagala pri oskrbovanju zavetniških otrok.  Ker je bila povezana z OF, so jo 26. januarja 1943 po izdajstvu Italijani aretirali.  Zaradi mučenja v ljubljanskih zaporih je 31. januarja podlegla hudim poškodbam.  Za narodno junakinjo je bila proglašena 27. novembra 1953. Dne 12. januarja 1990 je Mladinski dom iz Zavetiške ulice preseljen v sedanje prostore na Mencingerjevo ulico 65.

Danes je Mladinski dom Malči Beličeve ustanova, ki razvojno, vzgojno in socialno ogroženim otrokom in mladostnikom z vedenjskimi in čustvenimi težavami nudi in zagotavlja kompletno, celodnevno oskrbo skozi vse leto. Poleg tega nudi še varstvo, zdravstveno nego, vzgojo in prevzgojo ter celotno pomoč pri izobraževanju osnovnošolski in srednješolski populaciji , ki obiskujejo redne osnovne in srednje šole.  Danes poleg Doma delujeta še dve stanovanjski skupini, ena v Ljubljani, druga v Brežicah, in mladinsko stanovanje v Ljubljani.

Naša vizija je, da je otrok pri nas zadovoljen in uspešen. Da pa se čim bolj približamo naši viziji moramo izkoristiti vse prednosti, ki jih ponuja urbano okolje Mestne občine Ljubljane. Zaposleni se trudimo, da so vsi otroci čim prej samostojni. Vsi otroci se naučijo uporabljati javni avtobusni prevoz. Ko so mobilni, lahko obiskujejo različne interesne dejavnosti izven Doma, obiskujejo kino in gledališke predstave ali se sami odpeljejo do mesta na treninge ali na druženje s prijatelji.

K uspešnosti in zadovoljstvu naših otrok poleg zaposlenih pripomorejo tudi vse institucije in javni zavodi, s katerimi sodelujemo, naši Botri, ki so z nami že 25 let, prostovoljci, donatorji, starši in skrbniki ter vsi ljudje dobrega srca.

V tem znamenju je potekala tudi naša slavnostna prireditev 7. junija 2019 v Festivalni dvorani Ljubljana. Poleg zgoraj omenjenih Botrov, donatorjev, prostovoljcev, otrok, zaposlenih, staršev otrok, so se našemu povabilu na slavnostno prireditev odzvali tudi vidni predstavniki političnega in družbenega življenja. Med njimi so se slovesnosti udeležili: predsednik republike Slovenije Borut Pahor s svojo delegacijo, v kateri je bila tudi generalna sekretarka Nataša Kovač, varuh človekovih pravic Peter Svetina, državna sekretarka iz ministrstva za delo Breda Božnik, župan MOL Zoran Janković in mnogi drugi. V program smo vključili tudi tri bivše ravnatelje mladinskega doma: Cirila Viranta, Marka Juhanta in Olgo Krže Rupnik, ki so z udeleženci slovesnosti podelili nekaj anekdot. 

Veseli smo bili, da je naše delo opaženo, saj smo od predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja prejeli zahvalo za pomembno in družbeno odgovorno poslanstvo. Prav tako nam je župan MOL Zoran Janković izročil ključ, ki odpira vsa vrata, kot se je sam izrazil.

Prireditev je režirala Maja Prettner, ki je naša dolgoletna prostovoljka in je v okviru prostovoljstva pri nas posnela tudi dokumentarni film o življenju in delu naših otrok z naslovom Dom, ljubi dom. Imeli smo le dva zunanja sodelavca, ki sta bila vključena v prireditev, voditelj Žiga in reper Zlatko, za vse ostale nastope so poskrbeli otroci in mladostniki mladinskega doma. Za sceno so poskrbeli naši zaposleni, Luka pa je skupaj z mladostniki ustvarjal portrete na likovnih delavnicah. Udeleženci so prejeli tudi lepe misli otrok in obeske za ključe, ki so jih izdelali otroci, pod mentorstvom vzgojiteljev. Ob tej priložnosti smo izdali tudi glasilo otrok, mladostnikov, zaposlenih z naslovom Mlade misli, za katerega se je potrudila vzgojiteljica Barbara. Vsi so odlično opravili svoje delo.

Še enkrat hvala vsem, ki nam pomagate in podpirate naše delo. Mislimo, da je bila prireditev pisana na kožo otrokom, v kateri smo uživali tudi odrasli.

Ljubljana, 25. 07. 2019

Med prvomajskimi počitnicami, natančneje v torek, 30. 4. 2019, sva se dežurni vzgojiteljici Dijana in Kristina z otroki odpravili na izlet. Priprave so se začele že nekaj dni prej, ko smo uredili donacijo vstopnic, se dogovorili za hrano ter vse ostalo, kar je potrebno urediti, ko se odpravimo na izlet. Kljub spremenljivemu vremenu smo se imeli super, ogledali smo si podzemne in tudi nadzemne lepote Krasa ter se sproščeno družili, igrali in veliko fotografirali. Parku Škocjanske jame in njihovim zaposlenim smo hvaležni, da so nam omogočili to doživetje ter nam tako pomagali počitnice narediti še bolj posebne. Ogled jame toplo priporočamo, saj je res krasna.

V nadaljevanju dodajamo izjave otrok, njihove refleksije izleta ter fotografije, ki smo jih skupaj posneli:

 • Danes smo se odpravili v Škocjanske jame. Na sprehodu po jami mi je bilo zelo zanimivo. Imeli smo zelo dobro in zanimivo vodičko, ki je zelo doživeto pripovedovala. Slabo je bilo to, da se mi je začelo na začetku ogleda vrteti v glavi in mi je bilo slabo. Na malici sem skoraj bruhala, ko sem zagledala majonezo. Drugače mi je bilo pa zelo zanimivo. Hvala za zastonj vstopnico! ~Sara, 15 let
 • Ko smo prišli, me je zanimivost prijela. Ko smo prišli iz jame, me je mikalo, da grem še enkrat. ~Albert, 11 let in pol
 • Pot mi je bila zanimiva. Ni bila predolga, in ne prekratka. Gospa, ki je vodila, mi je bila zelo zanimiva, saj je zelo zanimivo pripovedovala. Jama je bila zelo zanimiva, ni mi bilo pa všeč, da smo morali prehoditi toliko stopnic. Lahko bi se manj ustavljali na določenih postajah. Mi je bilo pa všeč, da smo tisti, ki nismo želeli na vse točke, lahko počakali na toplem v avtu. Imela sem se lepo, z veseljem bi ponovila izlet. Všeč mi je bil tudi piknik- hrana je bila dobra, edino paradižniki so bili preveč vodeni. Glasba med vožnjo je bila tudi super. ~Naja, 14 let
 • Danes smo bili v Škocijanski jami. Tam je bilo zelo lepo. Najboljše mi je bilo pri ponvicah, na mostu in pri reki Reki. V Šumeči jami je bilo tudi zakon. Ves izlet mi je bilo zelo lepo. Na igralih je bilo tudi kar fino. V Škocjanu je bilo tudi zelo lepo, še posebej gledati v tisto veliko luknjo. Na pokopališču je bilo zelo lepo. Pri reki je bilo v redu, še posebej ko smo našli kamen v obliki srca. Edino, kar mi ni bilo všeč je, da je pot zelo dolga. ~Maya, 11 let
 • V jami je bilo tako-tako. Preveč stopnic-800!!!!!!! Za umret. Tu sem že bil, ampak SUPER!!! ~Matic, 11 let
 • Danes mi je bilo zelo fajn. Zabavala sem se zelo. Če bi bilo možno, bi ponovila. ~Kely, 13 let
 • V jami je bilo okej. Z veseljem ponovim. Bilo je preveč stopnic, saj jih je bilo več kot 500. Všeč so mi bili kapniki, reka, zanimive razlage vodičke in to, da smo po koncu šli še po stopnicah na vrh do izhoda. Hvala za zastonj vstopnice <3  ~Larisa, 11 let
 • Danes smo šli v jamo. Bilo je super. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo šli pogledat luknjo, v katero so Turki metali ljudi. Slabo mi je bilo, ker je bilo v jami 500 stopnic. ~Mario, 10 let

Ljubljana, 13.6.2019

 

 

 

 

V petek, 24.5.2019, smo se po šoli odpeljali proti Sečovljam, kjer nas je pozdravilo sončno in zelo toplo vreme. Na hribčku s čudovitim pogledom na polja in vinograde sta nas čakala dva prostorna, zelo lepo, v starinskem slogu, opremljena apartmaja. Ker je bila pot dolga, smo že vsi nestrpno čakali večerjo. Dekleta so se lotila priprave zelenjave, moški del ekipe pa priprave žara in peke mesa. Ostalo nam je še nekaj energije za socialne igre po večerji, s katerimi smo se še bolje spoznali in se zabavali. Utrujeni smo se poslovili od dneva malce kasneje kot ponavadi. Naslednji dan smo si po zajtrku vzeli čas za učne obveznosti, ki nas še čakajo ob koncu šole. Ker smo se lahko učili zunaj, smo bili veliko bolj motivirani kot sicer. Po kosilu smo odrinili proti Portorožu, nato pa pot peš nadaljevali proti Piranu. Vmes smo se ohladili z odličnim sladoledom. Občudovali smo morje, morska bitja v Akvariju Piran, ozke ulice, starinske zgradbe in prečudovit razgled iz zvonika piranske cerkve. Tudi nazaj smo se vračali peš in smo bili kar ponosni nase, da smo prehodili 12 kilometrov dolgo pot. Ob povratku sta nam vzgojitelja spekla palačinke, s katerimi smo se sladkali za večerjo. Sobotni večer je bil v znamenju družabnih iger. Nad Monopolijem smo bili tako navdušeni, da smo ga igrali dokler nismo obnemogli od utrujenosti. V zadnji dan smo se prebudili malce kasneje. Po zajtrku je sledilo učenje, ki smo ga zaključili s kosilom in pakiranjem. Na poti domov smo se ustavili v Postojnski jami. Malce premraženi smo bili navdušeni nad našo naravo, ki je ustvarila take čudovite kapnike pod zemljo. Izlet smo podaljšali še do Predjame, kjer smo si od zunaj ogledali grad viteza Erazma Predjamskega, ki je vklesan v steno. Zelo nas je pritegnila mogočnost in dobra ohranjenost pročelja gradu. S tem obiskom smo zaključili našo pustolovščino, vsi zadovoljni in veseli, ker smo preživeli lep skupinski vikend.

Spremljevalna vzgojitelja: Mateja in Tadej

Ljubljana, 28.5.2019

V petek, 26.4.2019 smo se s kombijem odpeljali proti Ljubljani. Na poti smo pobrali še mladostnike, ki se izobražujejo v Novem mestu. Takoj po prihodu v stanovanjsko skupino na Ažmanovi je mladostnike pozdravilo kosilo iz MDMB. Nato smo si razdelili sobe in se odpravili na ogled živalskega vrta. Malce muhasto vreme nas je lovilo vso pot, vendar nam dežne kaplje niso pokvarile prijetnega doživetja.

Mladostnike je povsem prevzel nastop šimpanzije, ki je plesala v ritmu plesa enega izmed naših mladostnikov ter mu za konec podarila še velik nasmeh. Zanimive so jim bile zlasti velike mačke, pa tudi podvodni »akvarij« morskega leva. Vsaj toliko kot ogled živali, če ne še bolj zanimiva pa jim je bila sprostitev na igrišču, kjer so se igrali kot mali otroci in skakali na trampolinu ter se gugali.

Zvečer smo si sami pripravili večerjo – testenine z bolonjsko ter zelenjavno omako in solato. Po večerji so imeli prosti čas, vzgojiteljice pa smo ta čas izkoristile za timski sestanek.

Po skupnem zajtrku ter pripravi malice, smo se kljub slabi vremenski napovedi podali proti Krasu . Prva postaja je bila Križna jama, kjer smo se opremljeni s svetilkami podali na več kot kilometer dolg sprehod po podzemni jami. Prijazni vodnik nam je predstavil zgodovino jame, njihove »prebivalce« ter fosile in nas na koncu poti popeljal s čolnom po podzemni jami. Vožnja je postala še posebej zanimiva, ko smo ugasnili svoje baterije in se je iz črne teme prikazala zelenkasta luč pod čolnom, ki je osvetljevala dno jezera.

Pot smo nadaljevali proti Krasu in tik pred Nanosom nas je ujela močna ploha, zato smo morali escape room na prostem žal prestaviti na drug termin. Namesto tega smo se  prej oglasili v Vojaškem muzeju Tabor. Lastnik Srečko Rože nas je sprejel ves v pričakovanju, da nas ovije v skoraj preštevilne podatke o letnicah, dogodkih, znanih osebah ter nas popelje med množice predmetov, ki jih ima shranjene v muzeju vse od prve svetovne vojne naprej. Med bolj zanimive predmete smo uvrstili: staro orožje (s katerim smo se lahko tudi fotografirali), zvonček iz Titanica ter uniforme. Muzej je bil pravi raj za ljubitelje zgodovine, za ostale pa bolj kot ne naporen  zaradi velike količine informacij v zelo kratkem času.

Po potovanju skozi 100-letno zgodovino, se je kosilo prav prileglo. Na Turistični kmetiji Škerlj so nas kulinarično razvajali z domačimi njoki ter domačimi testeninami. Hrana je bila odlična, vendar se so mladostnikom zazdele precej male porcije. Želodčke smo si za piko na i dobro obložili še s slastnimi domačimi sladicami: medeni ali metin sladoled, lešnikova krema z jabolki ter domači orehovi štruklji.

Naslednja postaja je bila Kosovelova domačija v Dutovlju, kjer je bila vodnica po življenju Srečkove družine, starejša gospa (družinska prijateljica), ki je s svojo energijo vlila toliko duha v predstavitev, da je prevzela tudi skoraj vse mladostnike, ki so jim sicer takšne kulturne zadeve bolj kot ne nezanimive.

Ekskurzijo smo zaključili na gradu Štanjel in si za konec privoščili čudovit spomladanski sprehod po tradicionalni kraški vasici, malo obudili znanje o zgodovini gradu ter naše popotovanje zaključili na prečudovitem Ferrarijevem vrtu. Ta nas je presenetil z vodnjakom ter čudovitim zelenjem in cvetočim grmovnicam ter podkrepil s petjem ptic, mladostnike pa zazibal v sen prihodnosti, kajti pojavile so se celo želje po poroki na gradu Štanjel. Na sončku smo izkoristili čas za malico in izvedli evalvacijo izleta. Nasmejali smo se naši mladostnici, ki se je prelevila v kritično poročevalko, se poslikali, nato pa odpravili še na sladoled in nato prijetno utrujeni zaključili naš prvi skupni izlet v popolni zasedbi.

 Še izjave naših treh mladostnikov:

T: »Meni je bil izlet na Kras všeč. Zelo všeč mi je bil ogled živalskega vrta ter samo bivanje v stanovanjski na Ažmanovi. V soboto mi je bil všeč ogled Štanjela ter zelo zanimiva predstavitev Kosovelove domačije.

B: »Bilo mi je prijetno in čudovito, ker smo bili vsi skupaj(vsi mladostniki in vse vzgojiteljice). Bilo mi je tudi odlično izpeljano, vse odlično dogovorjeno in predstavljeno. Dobil sem tudi idejo kam bi lahko se šel po Slovenij, kam bom lahko popeljal nekoč svojo družino- v te prelepe kraje.«

V: »Všeč mi je bilo, da smo šli v ZOO. Jama me je zelo navdihnila zato ker je še vedno naravna. Najbolj všeč mi je bilo pa da smo šli na Kosovelovo kmetijo. Tam sem začutila, da je gospa res govorila z ljubeznijo. Izlet na splošno me je pritegnil, ker bilo veliko razglednih točk

Ljubljana, 17. 05. 2019 (more…)

Četrtek, 16. 05. 2019 je pri nas minil v čarobnem vzdušju. Za nami je spet lep dogodek, srečanje z Botri. Naši otroci ter vsi zaposleni v MDMB, so temu dogodku namenili prav posebno pozornost. Ponosni smo na naše otroke, ko vidimo, da se z veseljem pripravljajo na takšne dogodke. Ure in ure pevskih vaj, več kot 5 generalk za plesne točke, vse to na lastno iniciativo. Vsi skupaj smo se zbrali na skupni proslavi, kjer nam je tudi ravnatelj MDMB, France Rogelj, namenil nekaj pozitivnih besed. Kasneje smo se skupaj z Botri odpravili po skupinah, kjer smo pripravili majhni piknik za vsako izmed skupin. Večer smo tako preživeli z mnogo dobre volje, otroškega smeha ter pecivih različnih okusov in oblik. Moramo pohvaliti tudi kuharice, gospodinje ter vse zaposlene, ki so poskrbeli, da je ta dan potekal tako, kot smo ga s skupnimi močmi načrtovali.

Posebna zahvala gre našim Botrom, ki se vedno znova udeležujejo naših skupnih srečanj. Letos obeležujemo 25 let Botrstva. Botrstvo v naši hiši je dobrodelna oblika pomoči vseh, ki so pripravljeni pomagati »našim« otrokom in mladostnikom v kakovosti njihovega odraščanja. Ne gre za pomoč družini, temveč pomoč točno določenemu otroku, ki ga Boter ob sklenitvi Botrstva tudi spozna. Imeti svojega Botra otrokom veliko pomeni. Prav tako spoznati ga. Ravno včeraj sem slišala enega izmed otrok, ki mi pove: “Veš, danes bom prvič spoznal svojega Botra. Malo sem nestrpen, a komaj čakam.” To so trenutki, ko se vsi skupaj zavedamo, da je Botrstvo izjemno pomembno. Otroku poleg pomoči naših vzgojiteljev in drugih zaposlenih, pomaga in olajša številne prepreke. Posebna zahvala pa seveda gre našim otrokom, ki se trudijo ter s tem razvijajo svojo lastno identiteto. In k temu, dragi moji, prispevamo vsi.

Želimo, da bi ljudje spoznali pravi pomen ljubezni, da bi vsi skupaj dojeli, da je potrebno le malo, da nekoga razveselimo in mu pomagamo. Verjamemo v spremembe ljudi in v njihovo v moč, da naredijo svet lepši. Verjamemo v posameznika, ki se bori zase, za druge ter svoje življenje.

Ljubljana, 17. 05. 2019

 

 

 

Dne, 10. 04. 2019,  se je nekaj naših otrok (iz 1., 2., in 6. skupine) plesno in glasbeno predstavilo upokojencem v Centru starejših Trnovo. Program je bil izredno lepo in kvalitetno izveden. Naši otroci so tako pokazali svoje naučeno znanje v harmoniki ter punce v skupinskem plesu. Ob koncu je vsak v dar dobil tulipan, kar je predvsem dekletom polepšalo dan.

Spremljala: vzgojiteljica Amadea G. in ravnatelj France Rogelj 

Ljubljana, 14. 05. 2019

V sredo, 10. aprila 2019 smo se z otroki iz tretje skupine Mladinskega doma Malči Beličeve odpravili na obisk k otrokom, ki bivajo v CIRIUS Kamnik. Z njimi smo preživeli aktiven popoldan – se pogovarjali in igrali igre, poleg tega pa so nam predstavili najbolj zanimive prostore: telovadnico, bazen, senzorno sobo, sobi za delovno terapijo in umiritev, kjer smo se lahko preizkusili v aktivnostih, ki jih običajno izvajajo tekom dneva. V njihovi družbi smo tako uživali, da smo se že dogovorili za nasledje druženje, ki bo potekalo 15. maja 2019 v Mladinskem domu Malči Beličeve.

Ljubljana, 16. 04. 2019

V okviru Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva smo se v torek, 9. aprila 2019 z otroki iz Mladinskega doma Malči Beličeve udeležili kopanja v Dolejnskih toplicah. Krki in njihovim prostovoljcem se iskreno zahvaljujemo za nepozabno doživetje!

Ljubljana, 16. 04. 2019

Vzgojitelj Luka T. je tokrat svoje znanje likovnega ustvarjanja združil z otroki ter jim predstavil poljubno tehniko, motiv pa je bil avtoportret. Likovno izražanje predstavlja pripomoček, s katerim otrok spoznava, raziskuje in si razlaga svet okoli sebe. Praktično likovno izražanje je pogojeno z ustvarjalnostjo, predstavlja likovno delo otrok in tudi pot do likovno (in s tem vsestransko) ustvarjalne, kritične in razmišljujoče osebnosti. Naš cilj je vzpodbujati otroški razvoj, razvoj čutil, domišljije, navajanje na red, skrbno manipuliranje z materiali…Po besedah vzgojitelja so se otroci ob risanju sprostili ter ustvarili povsem svoje avtoportrete.

Ljubljana, 4.4.2019

Dne 23. 3.2019 smo se z nekaterimi otroki 1. in 2. skupine odpravili proti Šmarni gori in Tacenskih brzicah. Ta dan sem sigurno stavek:”Amadea, je še daleč?” slišala 45x, sledilo je še 56x ponovljeno moje ime, da rabijo pavzo. Šli smo, proti soncu, v naravo. Nekaj kar dandanes vsi počnemo premalo. Poudarjam, skupaj. Je bilo naporno, nahodili smo se vsi. Vmes pogajali, vmes nasmejali ob vseh padcih ter tekmovali in prepričevali, da je ovinkov le še 5 :).  Ampak so zmogli, najprej na Šmarno, kjer smo uživali ob lepem razgledu ter si privoščili miške za poslastico, zatem pa se še odpravili na prelepe Tacenske brzice za nagrado. Metali kamenčke v vodo, brez da bi jih kdo opozarjal: “Pazi da se ne pošpricaš”. To je bila nagrada za njihov trud in vztrajnost. Sem ponosna na njih in premalokrat le to povemo drug drugemu. Beseda, ki je precej kratka, ampak ima izjemno moč, ter doseže še najbolj uporno srce. Otroci rabijo vaš čas, vašo energijo, otroškost in predvsem, da jim date sebe. 

Spremljevalka: vzgojiteljica Amadea

Ljubljana, 4.4.2019

Pust je prastar praznik, ki ga poznajo mnoga ljudstva sveta. Je čas norčij, smeha, veselja in sladkanja s krofi. Na pustni torek dne 5.3.2019, smo se nekateri zaposleni ter otroci našemili  v različne kostume: gusarko,mačke, ponesrečenko, čarovnico, ženske, pika nogavičko,… Zelo pa smo se razveselili tudi obiska kurentov- majhnih in ta večjih, ki so nam pokazali njihove okrog pasu pripete zvonce ter njihove robce različnih barv. S 1. skupino ter fantkom iz 6. skupine se je vzgojiteljica Amadea odpravila na potep po ulicah. Pove: ” Otroci so bili izredno veseli. Ko bi videli kakšno veselje je bilo, ko so pri kakšni hiši dobili sladkarije. Pokazali so neverjetno samozavest in samostojnost- navsezadnje ni enostavno, pri hiši pozvoniti, odpeti pustno pesmico ter se predstaviti. Sem izredno ponosna na njih! Ob prihodu nazaj v dom nas je presenetila vzgojiteljica Kristina, ki je odlično zaigrala pustno masko- ponesrečenko. Otroci so bili v pogonu, da ji resnično pomagamo 🙂 Zatem so si otroci sladkarije in vse druge dobrote enakovredno razdelili. V užitek mi je bilo opazovati na kakšen način so si le te dobrote razdelili. Brez kreganja, s prijaznostjo in z nasmeškom na ustih. Bili so ekipa, v dobrem in slabem-kot vzgajamo.” Vsako skupino je obiskal tudi ravnatelj, kateri nam je podaril krofe. 

Bil je res dan poln veselja, norčij in vsa ta čustva so močan preplet misli, ki usmerjajo energijo in oblikujejo povezanost vseh naših otrok.

Ljubljana, 6.3.2019

V petek, 21.12.2018 smo se s tremi mladostniki odpravili proti Ljubljani. Naše druženje se je začelo že v avtu, kjer je odmeval smeh in dobra volja. Za prvo postojanko smo izbrali Hoodburger, kjer smo se najedli ter okrepčali. Topel prostor smo po predhodnem dogovoru z zaposlenimi izkoristili za manjše presenečenje našemu B., ki je čez dva dni praznoval svoj 16. rojstni dan. Tako je »kosilu« sledila sladica in pihanje svečk. Dodobra podprti s kalorijami smo se odpravili do MDMD, kjer smo pustili avta ter se peš odpravili do centra mesta. Sprehodili smo se skozi lepo okrašeno prestolnico, ki nas je spomnila na to, da je resnično december in čas praznikov. Nato smo se z ladjico peljali po Ljubljanici, pili čaj ter uživali v pogledu na  lučke. Ker pa so počitnice kar klicale, so mladostniki na koncu komaj čakali, da gredo domov, se naspijo ter malce pozabijo na šolo in vsakodnevne obveznosti.

B: »Bilo mi je všeč, ker smo šli z ladjico po Ljubljanici in tudi lepo je okrašena Ljubljana. Zelo dobra mi je bila tudi hrana v Hoodburgerju, saj je bil hamburger zelo okusen in sočen. Edino premrzlo je bilo.«

T: »Meni je bilo druženje pred prazniki všeč, kljub temu da nismo bili vsi. Bilo je zelo sproščeno. Najbolj všeč mi je bil sprehod po Ljubljani. Kot skupina smo se bolj povezali, saj imamo zelo malokrat takšna srečanja, da smo vsi skupaj in da je sproščeno.«

Ljubljana, 4.3.2019

V sredo, 20.2.2019, smo si ogledali operno predstavo “Rigoletto”. Operni pevci in ansambel so brezhibno uprizorili Verdijevo mojstrovino, nam pa omogočili zanimiv kulturni večer.

Ljubljana, 4.3.2019

V četrtek, 31.1.2019, smo se vsi otroci in vzgojitelji MDMB, udeležili bowlinga v Areni BTC. Po zabavnem “zbijanju kegljev” smo si v Koloseju ogledali film Transilvania 3. Otroci so na stezi pokazali svoje spretnosti ter se kasneje ob filmu sprostili in pošteno nasmejali. Hvala donatorjem, ki so nam omogočili nepozabno doživetje.

Ljubljana, 4.3.2019

Udeležili smo se Državnega prvenstva  v strelastiki za MD, VZ in PD. Kaj sploh je strelastika? Strelastika je lesena namizna igra, pri kateri si nasprotnika razdelita ploščke, tako da jih ima vsak na svoji strani strelastike po 8. Ko sta pripravljena za igro, z dlanmi udarita skupaj, da je začetek pravičnejši. S prsti ploščke s pomočjo elastike streljata skozi luknjo na sredini. Igra je končana v trenutku, ko enemu igralcu uspe sprazniti svojo igralno površino.

Na DP smo se zelo zabavali v igranju strelastike in druženju z mladostniki iz drugih zavodov.

Spremljevalci: vzgojiteljica Leja.

Ljubljana, 17.02.2019

V  sredo, 13.2.2019 smo se udeležili DP v veleslalomu in deskanju na snegu za MD, VZ in PD  na sončnem Krvavcu. Ker pa letošnjo sezono še nismo bili na smučeh, smo se v ponedeljek, 11.2.2019 odpravili na nočno smuko v Kranjsko Goro. Na obeh smučiščih smo se imeli super. Trening v Kranjski Gori pa je pripomogle k super rezultatom na tekmovanju. Naši mladostniki so osvojili 3 zlate medalje, ter po eno srebrno in bronasto medaljo. Osvojili smo tudi 2. mesto v ekipnem tekmovanju. 

Spremljevalci: vzgojitelja Leja in Luka D.

Ljubljana, 17.2.2019

V sredo, 6.2.2019, smo si (13 otrok in trije vzgojitelji) v Areni Stožice, ogledali evropsko košarkarsko tekmo med Petrolom Olimpijo in turškim Bešiškatašem. Dogodek nam je popestril zmajček “Oli” in “mega kokice”. Naši trije fantje so se preizkusili tudi na parketu. Vzdušje je bilo res prekrasno, otroci pa živahni in športno razpoloženi. 

Spremljevalci- vzgojitelji: Amadea, Dejan, Kristina.

Ljubljana, 15.02.2019

Dne 3. 02. 2019, smo se z nekaj otroki 1. skupine odpravili kolesarit. Pot je bila kar dolga, a veselje nepopisno. Naredili smo en lep krog vse tja do Koseškega bajerja in od tam do Tivolija. Vmes smo se ustavili, si pogledali lepote narave in se okrepčali s čajem.  Ko smo se vračali domov, je eden izmed otrok povedal: “Naslednjič gremo spet.” Če zaključim, tako kot val ne obstaja zase, ampak je vselej udeležen v gibanju oceana, ne moremo nikdar izkusiti življenje sami, ampak moramo vselej deliti izkušnjo življenja, ki deluje povsod okrog nas.

Ljubljana, 3. 2. 2019

“Vse, kar otroci potrebujejo, je malo pomoči, malo upanja in nekdo, ki verjame vanje. “

(Magic Johnson)

Ljubljana, 2. 2. 2019

V torek, 16.10.2018, smo imeli evakuacijsko vajo. Naučili smo se kako pravilno, predvsem pa varno in brez panike ukrepati ob požaru ali drugih nevarnostih.

Ljubljana, 2. 2. 2019

V sredo, 17.10.2018, smo si 2. skupina ogledali opero “Madame Butterfly”. Prijeten ambient Operne hiše, zvoki violin, trobil in tolkal so ob mojstrskih glasovih slovenskih opernih pevcev ustvarili izjemno doživetje.
Ljubljana, 2.2.2019
V nedeljo, 18. 11. 2018 smo si ogledali plesno tekmovanje – pokal Plesne zveze Slovenije v Domžalah. Uživali smo v čarih standardnih in latinsko ameriških plesih ter “žurerskih akrobacijah” rock’n’roll plesalcev.
Ljubljana, 2.2.2019

V soboto, 17. 11. 2018, smo se udeležili koncerta Perpetuum Jazzile v Dvorani Stožice. Uživali smo v izjemnem vzdušju polne dvorane, izjemnih svetlobnih učinkih in melodičnosti fantastičnih glasov.

Ljubljana, 2.2.2019

V petek, 23. 11. 2018 smo si ogledali prvenstveno nogometno tekmo med Olimpijo in Muro, na stadionu Stožice. V razburljivi končnici smo videli dobro tekmo in neodločen izzid 2:2. Napete trenutke smo si “lajšali” z zobanjem kokic.
Ljubljana, 2.2.2019

V ponedeljek, 26. 11. 2018, smo praznovali rojstni dan članice naše skupine v karting centru v BTC-ju. Uživali smo v hitrih ovinkih in “vozniških” vragolijah. Po kartingu smo se okrepčali s hamburgerji in krompirčkom v HoodBurgerju.

Ljubljana, 2.2.2019

Kontaktirajte nas

Mencingerjeva 65, 1000 LJUBLJANA
+386 01 283 31 96 / 059 695 410
  Skip to content